Meram Çevre; Ölçüm ve Analiz, ÇED Raporları, Mühendislik ve Danışmanlık, Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlığı konularında ulusal ve uluslararası standart ve normlara uygun faaliyet göstermek üzere Konya’da kurulmuştur.

Meram Çevre Laboratuvarları, ISO/IEC 17025 standartına uygun olarak 06.06.2016 Tarih ve Y–42/148/2015 belge numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesi revize edilerek yetkilendirilmiştir. Aynı zamanda AB-0246-T belge numarası ile 24.06.2016 tarihinde TÜRKAK akreditasyonumuz revize edilmiştir.  Son zamanlarda iş güvenliği hijyen ölçümleri yapılabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın zorunlu olarak tuttuğu İSGÜM belgesini 28.06.2016 tarihinde almış bulunmaktayız.

Meram Çevre Danışmanlık, 10.09.2014 Tarih ve 261 belge numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇED Yeterlilik Belgesi, 19.01.2011 Tarih ve ÇDYB-7859 belge numaralı Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi ve 42-445 Tescil No’su ile TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından verilen Büro Tescil Belgesi’ne de sahiptir.

VİZYON

Bilimsel ve teknolojik açıdan hızlı ve sürekli kendini geliştiren; bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik anlayışıyla hareket eden; uygun metot; cihaz ve uzman personellerimizin yer aldığı, hatasız, profesyonel çalışma ile zamanında ölçüm ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

 

MİSYON

Bilgiyi, bilimi ve teknolojiyi müşterilerimiz için birleştirerek, belirlenen standartlar kapsamında kalite anlayışını daha üst seviyelere çıkararak, ölçüm ve danışmanlık hizmetlerinde ulusal ve uluslararası se

ktörlerde kendini ispatlamış öncü kuruluş olarak yerini almak.

 

 

Hizmetlerimiz

  • Danışmanlık
  • Harita Hizmetleri
  • Tehlikeli Madde
  • İşyeri Açme ve Ruhsat
  • Laboratuvar
  • ÇED
  • Maden Hizmetleri
  • Orman İzinleri
  • Yeşil Yıldız

Akreditasyon

ANALİZ HİZMETLERİMİZ

EMİSYON (BACA GAZI) ÖLÇÜMLERİ

- Meram Çevre Laboratuvarı tarafından yapılan emisyon ölçümleri
- O2, Co, Co2, So2, Hc, Nox’ler (No ve No2) kirletici gazların emisyonların belirlenmesi
- Baca gazı toz konsantrasyonunun belirlenmesi
- İslilik ölçümleri
- Yanma verimlerinin tespiti
- Gaz ve tozların kütlesel devi tayini
- Baca gazı sıcaklık ölçümleri
- Baca gazında nem yüzdesinin belirlenmesi
- Uçucu organik buhar ve bileşikler
- Gaz yoğunluğunun belirlenmesi
- Gaz hızı profilinin belirlenmesi
- Gaz debisinin tespiti
- Asgari baca yüksekliklerinin belirlenmesi
- Filtre performans testlerinin yapılması

İMİSYON (HAVA KALİTESİ) ÖLÇÜMLERİ

- Uçucu organik bileşikleri (VOC) ve buhar tayini
- PM 10
- Çöken toz
- Ortam havasında (CO, SO2, O3, HF, HCI, VOC, Aldehitler, H2S, BTEX, NH3)
- Ağır metal (Sb, As, Be, Cd, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, P, S)
- Ortam havasında VOC ve ağır metal maruziyet ölçümleri
- Modelleme

HAVA KALİTESİ MODELLEME

1- Tesis etki alanı, İnceleme alanı, Alıcı (Receptor) Noktalar ve Tepe Noktalarının belirlenmesi,
2- Saatlik, Günlük (KVD) Mevsimsel ve Yıllık (UVD) bazda
3- GOOGLE MAPS entegrasyonu yapılarak yayılım haritalarının çıkarılması,
4- Saatlik, Günlük ve Mevsimsel yayılım simülasyonları
5- Hava Kalitesi Ölçüm dönemi gerçek zamanlı Meteorolojik ölçümler ve Hava Kalitesi Katkı değerlerinin belirlenmesi,
6- Hava Kalitesi Ölçümleri ve Hava Kalitesi Model Sonuçlarının Entegrasyonu,
7- ÇED raporlarında istenen en kötü hal senaryolarının oluşturulması

ÇEVRESEL EKİPMAN GÜRÜLTÜSÜ ÖLÇÜMLERİ

- Çevresel Gürültünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi
- Çoklu gürültü kaynaklarına sahip sanayi tesislerinde çevredeki ses basınç seviyelerinin değerlendirilmesi için ses güç seviyelerinin tayini – mühendislik metodu
- Sesin dışarıda yayılırken azalması – genel hesaplama yöntemi
- Ses basıncı kullanılarak gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini- mühendislik metodu
- Eşdeğer ses basıncı (Ses seviye ölçümü)
- Tesis içi gürültü ölçümleri ve haritalandırılması
- Çevresel titreşim ölçümleri

AKUSTİK ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI

- Ortam Gürültü Ölçümü
- Ortam Toz Ölçümü
- Risk Analizlerinin hazırlanması
- Acil durum çalışmalarının yürütülmesi
- İş sağlığı ve işçi güvenliği eğitimlerinin verilmesi
- Basınçlı kapların periyodik test ve kontrolleri
- Kaldırma araçlarının periyodik test kontrolleri
- Topraklama periyodik test ve kontrolleri

TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ

- Akustik ölçümleri ve raporlanması
- Çevresel gürültü ölçümü ve raporlanması
- İç gürültü ölçümü ve raporlanması,
- Gürültü maruziyet ölçümü ve raporlanması
- Çevresel titreşimin tayini
- Madencilik-Hava Şoku ve Yer Titreşimi
- Binaların Titreşimi - Mekanik ve Şok
- Makinelerin Titreşimi - Mekanik Titreşim
- Tüm vücut, el ve kol titreşimi - titreşim maruziyet ölçümü

NUMUNE ALMA HİZMETLERİ

- Atıksulardan Numune Alma
- Nehirlerden ve akarsulardan numune alma
- Göl ve Göletlerden numune alma
- Kirlenmiş Sahalardaki Yeraltı Suyundan Numune Alma
- Deniz Sularından Numune Alma
- Katı Atıklardan Numune Alma
- Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma
- Dip Sedimentlerinden Numune Alma

ATIK ANALİZLERİ

Arsenik
- Baryum
- Kadmiyum
- Toplam Krom
- Bakır
- Civa
- Molibden
- Nikel
- Kurşun
- Antimon
- Selenyum- Çinko
- Klorür
- Florür
- Sülfat
- Çözünmüş Organik Karbon
- Toplam Çözünmüş Katı Madde
- Toplam Organik Karbon
- pH
- LOI(kızdırma kaybı)
- BTEX
- PCB

ATIK SU ANALİZLERİ

Çevre kirlenmesinin önemli bir bileşenini oluşturan su kirlenmesinn önlenebilmesi ya da kontrol edilebilmesi için gerekli tasarım çalışmaları, su ve atıksu analizleini gerektirmektedir. Kullanılmış suların alıcı ortamlara boşaltılmadan önce ne kadar kirlilik içerdiğinin bilinmesi, alıcı ortam kalitesindeki zamansal ve yerel değişimler, atıksu arıtma tesislerinin çalışma verimin belirlenmesi, suların içmeye uygunluğunun belirlenmesi, sınıflandırılması, endüstri suyu hazırlama gibi faaliyetlerin yürütülmesi ancak laboratuar çalışmaları ile mümkün olabilmektedir. Laboratuar çalışmaları sonucunda elde edilen değerlerin güvenilebilir ve tekrarlanabilir olması için standartlaşmış tekniklerin kullanılması zoruludur.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ

- İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Toplam ve Solunabilir Toz Ölçümü
- İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Ağır Metal Ölçümü
- İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Ölçümü
- İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet İnorganik Bileşiklerin (Gaz) Ölçümü
- İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Alkali Tozların (NaOH, LiOH, KOH) Ölçümü
- İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Serbest Silis (SiO2) Ölçümü
- İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Gürültü Ölçümü
- İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Titreşim Ölçümü
- İşyeri Ortamı Makine Gürültüsü Ölçümü
- İşyeri Ortamı Termal Konfor (PMV-PPD & WBGT indisleri) Ölçümü
- İşyeri Ortamı Sıcaklık- Hava Akım Hızı- Nem Ölçümü
- İşyeri Ortamı Aydınlatma Ölçümü
- İşyeri Ortamı Aerosol (Süspansiyon Madde) Ölçümü
- İşyeri Ortamı Toz Ölçümü (PM1, PM2.5, PM5, PM10)
- Elektromanyetik Alan Ölçümü
- Asbest Numune Alma
- Ölçümlerin Haritalanması ve Raporlanması
- İşyeri Ortamında Karbon Siyahı Örneklemesi ve Tayini
- İşyeri Çalışma Ortamında Asbest Örneklemesi ve Tayini

Sera Gazı SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ VE RAPORLANMASI

Sera Gazı Emisyon İzleme Planı Hazırlaması ve Bakanlığa sunması gerek işletmeler Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte belirtilmiştir. Sera Gazı İzleme Planı hazırlayan işletmeler Sera Gazı izleme Planlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teslim etmeleri gerekiyor.
Sera Gazı İzleme Planı hazırlaması gereken bütün işletmeler Sera Gazı Emisyon raporu hazırlamak ve Sera Gazı Emisyon Raporunu yine Bakanlığın Yetki verdiği Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluş kuruluşlara doğrulatmaları gerekiyor.

 

Dostlarınızla Paylaşın !

Görüşlerinizi Paylaşın

Oy vermek için tıklayın

Resim boyutu 1 Mb.dan küçük olmalıdır. Resimlerinizin boyutunu kaliteden ödün vermeden küçültmek için www.optimizilla.com/tr/ adresini kullanabilirsiniz.