HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HUNİTEK)

Hakkımızda

Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3/j ve 7/d-2’nci maddeleri uyarınca Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 20 Aralık 2013 tarihinde kurulmuştur. Merkez, bilimsel çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi’nce yürütülen Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen ve kurulum aşamasında olan Merkezi Araştırma Laboratuvarı alt yapısını kullanarak yürütmektedir. Şu anda Hacettepe Üniersitesi 2. Arge binasındaki laboratuvarları ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Misyon

Merkez, altyapı ve laboratuvar olanakları ile alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış Türkiye’nin önder laboratuvarından olmak ve olası gelişmeleri yakından takip ederek kendini sürekli geliştiren yenilikçi bir anlayış benimsemektedir.

Bu bağlamda İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • Türkiye’de halen var olan bilimsel-teknik altyapı ve yetişmiş insan gücünün ileri teknolojilere dayalı yeni nesil malzeme, yöntem, sistem ve ürünlerin geliştirilmesi amacıyla ortak çalışmalar kapsamında bir araya getirilmesini sağlamayı ve bu çalışmalar için ihtiyaç duyulan personel, araç-gereç ve teknik imkanlara sahip ileri teknoloji laboratuvarları ve araştırma birimlerini oluşturarak ar-ge programları geliştirmeyi ve uygulamayı
 • Toplumun ileri teknolojiler ile ilgili beklentilerinin karşılanması için ürüne yönelik ve ileri teknoloji temelli ar-ge çalışmaları yaparak, ulusal ekonomiye, toplumsal sağlık düzeyine ve bilimsel birikime katkı sağlamayı
 • Türkiye’deki üniversiteler, araştırma merkezleri, hastaneler, sanayi kuruluşları, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve yatırım kuruluşları arasında ileri teknolojiler konusunda işbirliği ortamı oluşturmayı
 • İleri teknolojiler konusunda yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak Merkezde yürütülecek araştırmalara kaynak sağlamayı
 • Uluslararası bilimsel organizasyonlarda aktif görev alarak ileri teknolojiler ile ilgili uluslararası politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmayı
 • Merkezin amaçları doğrultusunda ileri teknolojiler konusunda faaliyette bulunan yerli ve yabancı diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı
 • Yurt içinde ve dışında ileri teknolojiler konularında yapılan bilimsel araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programlarına katılımı desteklemeyi ve bu konuda ulusal veya uluslararası kurs, seminer, sempozyum, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programları düzenlemeyi kendine görev edinmiştir.
 • Vizyon
 • Kamu ve özel sektörün araştırma gereksinimlerine yanıt verecek ve multidisipliner bilimsel araştırmaların yapılabileceği nitelikte araştırma alt-yapısı ile yenilikçi teknolojileri izleyen, uygulayan ve dünya pazarına teknoloji sunan bir bilim ve teknoloji merkezi olmayı kendine hedef edinmiştir.
 • hacettepe üni-laboratuvar-cihaz-hunitek-labpoint      hacettepe üni-laboratuvar-cihaz-analiz-hunitek-labpoint
 •                                         hacettepe üni-laboratuvar-hunitek-labpoint
 • CİHAZ LİSTEMİZ

  3D PRINTER

  Marka: Fortus
  Model: MC 9000
  Fortus 900mc Üç Boyutlu Üretim Sistemi 914 x 610 x 914 mm (36 x 24 x 36 in.)’lik dayanıklı, hatasız ve tekrar üretilebilir parçalar yazdırılabilir. 9 adet malzeme özelliği ile yapı fikstürleri, fabrika işlemesi, son ürün parçaları ve en zorlu Üç Boyutlu prototipleri için uygundur. Çift malzeme bölümü ile maksimum kesintisiz üretim sağlar. Fortus 900mc birçok farklı mühendislik termoplastiği ile üretim yapar.

  Elementel Analiz Cihazı

  Marka: Leco
  Model: Truspec Micro Elementel Cihazı

  Elementel Analiz Cihazı ile ilaçlar, kimyasallar, plastikler, reçineler, lastikler ve homojen olan bütün organik bileşiklerin mikro numune analizi, ortalama 1-10 mg katı ve sıvı bileşikler için yapılabilmektedir. Karbon, hidrojen, azot ve kükürtün aynı anda analiz süresi en çok 3 dakika sürmektedir. CHNS analizi yüksek sıcaklıkta (1000-1500 °C ) yakma yoluyla örnekteki element yüzdeleri tayin edilmektedir. 1 mg’lık örnek kalay ve gümüş kapsüller içine yerleştirilip, örnek yükleme kısmına konmakta, oksijen gazına ulaştığı anda örnek fırına düşüp kül haline dönmektedir. Analizi yapılacak numunelerin sonuçların doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmak için elenmiş halde olması gerekmektedir.
  Ayrıca bu dört element içinde karbon, hidrojen ve kükürt infrared absorpsiyon detektörü, azot ise termal iletkenlik detektörü ile tayin edilmektedir.

  FT-IR

  Marka: Thermo Fisher
  Model: Nicolet is50
  FT-IR Spektrum Cihazı organik bileşiklerin tanımlanmasında kullanılır. Optik izomerler dışında bütün bileşiklerin IR spektrumu birbirinden farklıdır. IR bölgesi elektromanyetik spektrumun görünür bölgesi ile mikro dalga bölgesi arasında yer alır. Bu bölge 4000-450 cm-1 dalga boyu arasıdır. IR spektrumu organik maddenin strüktürü ile ilgili direkt bilgiler sağlar. Ancak bir maddenin saf olup olmadığı hakkında bizi bilgilendirmez.

  GC-MS

  Marka: AGILENT
  Model: 7890B GC/ 5977A Series MSD Systems

  Laboratuvarımızda bulunan bu sistemle kolon sıcaklığında gaz fazına geçebilen moleküllerin (<1000 Da) nitel ve nicel analizleri yapılabilmektedir. Analiz edilen numune içerisinde yer alan bileşenler, gaz kromatografisi ile ayrıldıktan sonra elektron iyonlaştırma (EI) yöntemiyle iyonlaştırılarak kütle spektrometresi ile tayin edilmektedir. Elde edilen kütle spektrumları yazılım içerisine entegre veri tabanlarıyla karşılaştırılarak moleküler tanımlama yapılabilmektedir. Merkezimizde bulunan GC-MS sisteminde, gaz kromatografi cihazına bağlı olarak çalışan katı numune probu da bulunmaktadır. Bu prob sayesinde yüksek sıcaklık değerlerine çıkılarak, katı numunelerin bozunması sonucu ortaya çakan bileşenler ve/veya katı karışımlar içerisindeki uçucu bileşenler kolaylıkla tayin edilebilmektedir.

  Gerçek Zamanlı PCR Cihazı

  Nükleik asit miktarlarının kantitatif olarak belirlenmesi amacıyla kullanılır. Real-time PCR işlemi sonucu oluşan ürün miktarı reaksiyon boyunca oluşan ürün miktarıyla orantılı olarak artan floresan boya ve probların verdiği sinyalin cihaz tarafından kayıt altına alınmasıyla belirlenmektedir. Nükleik asit amplifikasyonları döngü sayısı olarak gerçek zamanlı görüntülenmektedir. Gen ekspresyon analizlerinde çok daha güvenilir, yüksek hassasiyete sahip, verimli ve hızlı sonuçlar alınabilmektedir. Cihaz modeline uygun tüp ya da plakalarla kullanılabilmektedir. Merkezimizde bulunan gerçek zamanlı PCR cihazında, hedef üründeki çok az miktarda(1.5 katı) değişimler ya da tek bir kopya dahi belirlenebilmektedir. Cihazımızda, Standard curve, Comparative C, Genotyping, presence/absence, HRM, melt curve uygulamaları çalışılabilmektedir.

  LC-MS/MS

  Marka: Thermo Scientific
  Model: Dionex UltiMate 3000 LC- Quantiva Triple Quadrupole (QQQ)

  Cihazımız 1800 Da kütleye kadar moleküllerin nitel ve nicel analizine imkân vermektedir. Sistemin sahip olduğu MS/MS özelliği sayesinde moleküller CID (collisionally induced dissociation) hücresinde parçalanarak oluşturulan fragment iyonlar takip edilebilmektedir. Her molekülün belli bir enerjiyle parçalanması sonucu ortaya çıkan fragment iyonlar farklı olduğundan, bu iyonlar içerisinden seçilen iyonların takip edilmesi, özellikle miktar tayini (nicel analiz) konusunda karşılaştırmasız bir üstünlük sağlamaktadır. Bu sistem barındırdığı ESI (Electrospray Ionization) iyon kaynağı ile polar ve nispeten büyük molekülleri (<2000 Da) bileşikleri kolayca iyonlaştırabilirken, APCI (Atmospheric Pressure Chemical Ionization) iyon kaynağıyla da küçük ve nonpolar bileşiklerin analizlerini mümkün kılmaktadır. Bu LC-MS/MS sistemiyle pozitif ve negatif iyonların ayrı ayrı analizlerinin yanı sıra, hızlı polarite değişimi (fast polarity switch) özelliğiyle pozitif ve negatif iyonların eş zamanlı tayini de mümkün olabilmektedir.

  Liyofilizatör

  Marka: Telstar
  Model: LyoQuest

  Dondurarak kurutma malzeme bilimi, farmakoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, gıda mühendisliği gibi alanlarda kuru bir ürün elde etmek için, ürünün sıvı bölümünü uzaklaştırmakta kullanılan bir yöntemdir. İşlem sırasında genellikle numune -80˚C’de dondurulur. Numuneye düşük basınç ve düşük sıcaklık altında bir vakum uygulanır, bu şartlarda numunenin sıvı içeriğinin uzaklaşması sağlanır.

  Micro-CT

  Marka: Bruker
  Model: Skyscan 1272
  Bilgisayarlı mikrotomografi, katı numunelerin farklı yoğunluktaki bileşenlerinin yüksek çözünürlükte, tahribatsız bir şekilde 3 Boyutta incelenmesine imkan veren bir görüntüleme tekniğidir. Bir X-ışını kaynağı önünde 180/360 derece dönen numuneden geçen ışınlar bir kamera tarafından algılanır. Kamera yüzeyine düşen X-ışınları farklı yoğunluktaki bileşenler tarafından farklı oranlarda soğurulduğu için farklı gri tonlarında izlenir. Elde edilen veri setlerinden numuneyi oluşturan bileşenler üzerinde 3 boyutta nicel hacimsel ve morfolojik analizler gerçekleştirilebilir.

  Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde çoklu örnek değiştirme ataçmanlı, 16 MP Bruker Skyscan 1272 tarayıcı kuruludur. Cihazda incelenecek numunelerin maksimum 25 mm çapında ve 30 mm yüksekliğinde bir hacimden daha küçük olması gerekmektedir. Tarama sonuçları yeniden inşa edilmiş (reconstruction) şekilde teslim edilir. Mikro CT teknolojisi, biyomedikal malzemeler, kompozit malzemeler, dental araştırmalar, elektronik devreler, jeoloji, inşaat, anatomi gibi geniş bir skalada pek çok disiplinde kullanılabilir.

  PCR

  -

  Sitotoksisite ve Hücre Kültürü

  İnsanlarda kullanılması tasarlanan bir malzeme veya cihazın seçilmesi ve değerlendirilmesi düzenli bir değerlendirme programını gerektirmektedir. Dolayısı ile, tıbbi cihazların değerlendirilmesi de insanlarda kullanılmasının güvenli olacağının ve tasarlandığı gibi işlev göreceğinin güvencesini vermek için biyolojik değerlendirmeyi kapsamalıdır. Bu amaçla biyouyumluluk deneyleri ISO 10993 testleri kapsamında yapılmaktadır.
  Laboratuvarımız bünyesinde standart L929 hücre hattı ile malzemelerin “Vücut dışı (In vitro) sitotoksisite deneyleri” yapılabilmektedir.

  Temas Açısı Ölçüm Cihazı

  Cihazımız damla görüntüleri­ni otomatik olarak analiz eden bir yazılıma sahiptir.
  Damla şekli sıvının yüzey gerilimi, yerçekimi ve damla ile çevreley­en ortam arasındaki nem farkının bir fonksiyonu olarak kabul edil­ir. Katı bir yüzeydeki damla şekli yüzeylerin serbest yüzey enerjisi ve topografisi ile değişim gösterir ve yüzey serbest enerjileri bilinen sıvılar ile gerçekleştirilen testler ile istenen yüzeylerin analizi gerçekleştirilir.

  Termogravimetrik Analiz Cihazı (TGA-DSC)

  Marka: TA INSTRUMENTS
  Model: Q600 SDT (Simültane DSC/DTA/TGA) Sistem

  Cihaz ile genel olarak malzemelerde sıcaklığın veya zamanın bir fonksiyonu olarak meydana gelen kütle kaybı belirlenebilmektedir. Ağırlık değişimi ve ısı akışı eşzamanlı olarak belirlenmektedir. Kütlenin zamana veya sıcaklığa karşı grafiği çizilerek, sıcaklığın fonksiyonu olarak malzemenin kütlesindeki değişim ve bu değişimin yayıldığı aralık malzemenin termal kararlılığını belirler. Cihazdan alınan veriler, bağıl termal kararlılıkların değerlendirilmesinde, polimer-polimer veya polimer-katkı maddesi etkileşimlerinin irdelenmesinde, malzeme içerisindeki nem ve uçucu bileşenlerin ya da katkı maddelerinin oranlarının belirlemesinde kullanılabimektedir. Cihazımız 10 mg (350 mg dahili örnek tutucu) örnek kapasitesine sahiptir ve ortam sıcaklığından 1300°C’ye kadar çıkabilmektedir.
  Termogravimetrik bir analizde, örnek sıcaklığı çevre koşullarından başlayarak 1300 0C ‘ye ulaşan sıcaklıklara kadar arttırlırken; kütlesi(ağırlığı) sürekli olarak izlenir. Kütlenin sıcaklığa karşı çizilen grafiğine “termogram” denir ve kalitatif/kantitatif tayinlerde kullanılır. Termogravimetrik analiz cihazında, hassas bir analitik terazi, bir fırın, bir fırın sıcaklığı kontrol edici ve programlayıcı ve bir kaydedici bulunur. Kaydedici, örnek kütlesinin sıcaklığa karşı grafiğini çizer. İnert bir atmosferde gerektiği hallerde bunu sağlayacak yardımcı sistemlere de gereksinim olur. TGA ile bir örneğin saflığı, bozunma davranışı ve kimyasal kinetiği incelenir.

   

  AR-GE VE PROJELER

  Projeler

  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Proje ID: FHD-2015-6700 “Kontrol Edilebilir Poröziteye Sahip Titanyum Metal Yüzeylerden Biyolojik Molekül Salım Kinetiğinin İncelenmesi”. 2015-Devam ediyor.
  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Proje ID: FHD-2015-6781. “Kıkırdak dokusunun taklidi için üç boyutlu in vitro hidrojel modellerinin geliştirilmesi”. 2015-Devam ediyor.
  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Proje ID: 1522. “Transdermal emülsiyon sistemlerinin optimizasyonu”. 2014-2015.
  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Proje ID: FHD-2015-5348. “Etkin madde içeren yara örtü malzemeleri”. 2015-2015.
  SANTEZ Projesi. Proje ID: 2013H.3. “Midkin uygulamasının sıçanlarda oluşturulacak yara modellerinde etkisinin belirlenmesi: Farklı modellerde uygulanabilir yeni bir yara örtüsü geliştirilmesi”. 2014 – 2016.
  SANTEZ Projesi Proje ID: 2014H.4. “Biyoyapay Pankreas: Pankreas Hücrelerinin Enkapsülasyonu ile Hücre Tedaviler”. 2014 – 2015.
  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Proje ID: 2014-427 “Hyaluronik asitin mikrobiyal üretiminde uygun fermentasyon koşullarının belirlenmesi, elde edilen biyomalzemenin saflaştırılması, karakterizasyonu ve immünojenik yanıtının değerlendirilmesi”. 2014 – 2016.
  TÜBİTAK Projesi. Proje ID: 114S775. “Kemik Doku Mühendisliği Uygulamaları İçin Manyetik İpek Fibroin E-Jel Doku İskeleleri”. 2014 – 2015.
  Osmangazi Üniversitesi BAB. Araştırmacı. Streptococcus equi’den üretilen hyaluronik asidin enzimatik yıkımı ve bazı fiziksel koşullardaki kararlılığı. 2015-2016.
  TÜBITAK 3001. Proje No: 115Z018. Vitamin D3 Yüklü Katı Lipid Nanopartiküller. 2015- 2017.
  TÜBITAK, TEYDEP 1505. Proje no: 5150058. Araştırmacı. Yerli Biyoplastik ve Biyokompozit Üretim Stratejilerinin Geliştirilmesi. 2016-2018.
  TUBITAK 1003 Öncelikli Alanlar, Yürütücü, Proje no: 216S715. Maküler Ödem Tedavisinde Kullanılmak Üzere Hedefe Yönelik Yeni Nesil Nanobiyoterapötiklerin Geliştirilmesi. 2015-2017.
  TUBITAK 1005. Danışman. Proje no: 117M296. İlaç tarama ve geliştirme testlerinde kullanıma yönelik üç boyutlu mikroakışkan çip üstü organ platformu geliştirilmesi. 2017-2019.
  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Proje ID: FBA-2017-15341 “Titanyum Dioksit Nanotüp Dizilerine Sahip Titanyum Yüzeylerinin Üretimi ve Elektroanalitik Biyosensör Uygulamaları”. 2017-Devam ediyor.
  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Proje ID: FBI-2017-14296 “Yeni Nesil Mikrobaloncuk Teknolojisi ile Biyouyumlu Poliüretan Doku İskelelerinin Üretilmesi”. 2017-Devam ediyor.
  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Proje ID: FHD-2016-13320 “Yüzeyden Başlangıçlı Polimerizasyon ile Titanyum Yüzeylerde Çift Kutuplu Fosforilkolin Temelli Fırça Tipli Polimer Zincirlerinin Eldesi Karakterizasyonu ve Mineralizasyona Etkisi”. 2016-Devam ediyor.
  TÜBİTAK, 117Z334, “Dinamik Kovalent Bağlar ile Kendi Kendini Onarma Özelliğine Sahip Hidrojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Hücre Taşınım Aracı Potansiyelinin Araştırılması”, 2017- devam ediyor.
  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Proje ID: FBG-2017-16277 “Kanser Teşhisine Yönelik Kağıt Tabanlı Biyoçiplerin Tasarımı Ve Geliştirilmesi” 2018-

   

  FİYAT LİSTESİ

  Analiz Fiyatlarımız

  Fiyatlarımız yakında eklenecektir. Bilgi için lütfen arayınız.

   

  HUNİTEK HABERLER

  Hacettepe Ve Bilkent, “Sağlık Bilimleri Ve Teknolojileri Ortak Programı” Kuruyor

  Devlet ve vakıf üniversitelerinin iki devi, sağlık bilimleri ve teknolojileri ortak
  programını kurmak ve büyütmek için işbirliği yapma kararı aldı. AR-GE İşbirliği
  Çerçeve Protokolü, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Haluk Özen ile Bilkent
  Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar tarafından imzalandı. Hacettepeli
  araştırmacılar, Bilkent Ulusal Nanoteknoloji Merkezi Laboratuvarlarından, Bilkentli
  araştırmacılarla eşit şartlarda yararlanacak.

  Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojileri Uygulama Merkezi (HÜNİTEK) ile Bilkent
  Üniversitesi Ulusal Nanateknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) arasında yapılması
  planlanan işbirliği ve yürütülecek esasları kapsayan protokole göre, işbirliği yapılacak
  çalışma alanları şöyle belirlendi:

  -HÜNİTEK ve UNAM ile seçilecek Hacettepe Üniversitesi pilot ek merkezlerin alt yapı
  birliği ve karşılıklı simetrik erişimi,
  -Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri (SBT) üzerine tematik işbirliği ve şemsiye programı,
  -SBT için güdümlü ortaklıklar.

Dostlarınızla Paylaşın !

Görüşlerinizi Paylaşın

Oy vermek için tıklayın

Resim boyutu 1 Mb.dan küçük olmalıdır. Resimlerinizin boyutunu kaliteden ödün vermeden küçültmek için www.optimizilla.com/tr/ adresini kullanabilirsiniz.