Çevtest Ölçüm Laboratuvarı

Laboratuvar İzmir
İtibar Oyunuz
0.0
Durum Şu anda açık

Hakkımızda

Şirketimiz TS EN ISO/ IEC 17025 standartlarına uygun olarak kurulan deney ve kalibrasyon laboratuvarında yeterlilik şartlarını sağlayacak şekilde, kalite yönetim sistemi ve uzman kadrosuyla, çevresel kirlenme, işçi sağlığı ve iş güvenliği ve kalite sistemleri konularında uluslararası standart ve normlara uygun ölçüm hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda hazırlayacağımız raporlar T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca da kabul görmektedir. Firmamız yurt içi ve yurt dışında, konusunda uzman ve yeterli olup, geçerli teknik sonuçları belgelendirmek adına Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’ndan akredite olmuştur.

Hizmetlerimiz

Emisyon (Baca Gazı) Ölçümleri

BACA KAYNAKLI ÖLÇÜMLER

► Emisyon (baca gazı) ölçümleri,

► PCDD/PCDF (dioksin ve furan) ölçümleri,

► PAH ölçümleri (sabit emisyon kaynaklarda),

► Ağır metal ölçümleri (sabit emisyon kaynaklarda),

► HCL ve HF ölçümleri

► Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ölçümleri,

► Formaldehit ölçümleri (sabit emisyon kaynaklarda),

► Amonyak ölçümleri (sabit emisyon kaynaklarda),

► Sülfürik asit ölçümleri (sabit emisyon kaynaklarda),

► Hidrojen sülfür ölçümleri (sabit emisyon kaynaklarda),

► Kütlesel gaz debisi tayini (sabit emisyon kaynaklarda),

► Filtre performans test ölçümleri (bacada),

► Sabit toz cihazları kalibrasyon eğrisi ölçümleri (bacada),

► Sabit yanma gazı ölçüm cihazları kontrol ölçümleri,

► Proses kontrol amaçlı emisyon ölçümleri,

► Asgari baca yüksekliği (abak hesabı),

► Karbonmonoksit (CO) (sabit istasyon) ölçümleri,

► Sabit emisyon ölçüm sistemleri ölçümleri,

► Kalite güvence seviyesi (KGS2) ölçümleri ,

► Yıllık geçerlilik testi (YGT) ölçümleri.

Hava Kalitesi Ölçümleri ve Modelleme Çalışmaları

ALANSAL KAYNAKLI ÖLÇÜMLER

► PM10 ölçümleri (çevre havasında),

► Çöken toz ölçümleri (çevre havasında),

► Organik gaz ve buhar ölçümleri (çevre havasında),

► Pasif örnekleme yöntemi ile SO2, NO2, BTEX,

► VOC gibi kirletici parametre ölçüm ve analizleri ,

► Uzun vadeli (UVS) ve kısa vadeli (KVS) hava kalitesi ölçümleri,

► Hava kalitesi modelleme çalışmaları,

► Şehirlerin temiz hava planlarının oluşturulması çalışmaları.

MODELLEME ÇALIŞMALARI

► Hava Kalitesi Modelleme Çalışmaları

Çevresel Gürültü Ölçümleri

Çevre İznine Tabi Olmayan İşletmeler için Çevresel Gürültü Seviyesi Ölçümleri Eğlence Yerleri için Çevresel Gürültü Seviyesi Ölçümleri İş Yeri, Atölye ve İmalathaneler için Çevresel Gürültü Seviyesi Ölçümleri

AKUSTİK GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ

Çevre İznine Tabi İşletmeler için Akustik Gürültü Seviyesi Ölçümleri Planlanan İzne Tabi İşletmeler için Akustik Gürültü Seviyesi Ölçümleri

AKUSTİK MODELLEME

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Kapsamında Yapılan Gürültü Modellemesi Ölçümlerinin Haritalandırılması Çalışmaları

Çevresel Titreşim Ölçümleri

► Sanayiden kaynaklanan çevresel titreşim ölçümleri ve harita çalışmaları,

► Maden ocaklarından kaynaklanan çevresel titreşim ölçümleri ve harita çalışmaları,

► Trafikten kaynaklanan çevresel titreşim ölçümleri ve harita çalışmaları,

► Demiryollarından kaynaklanan çevresel titreşim ölçümleri ve harita çalışmaları,

► İş makinelerinden kaynaklanan çevresel titreşim ölçümleri,

► Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında çevresel titreşim ölçümleri.

Su – Atık Su – Deniz Suyu Analizleri

► Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan parametrelerin analizleri,

► İçme suyu elde edilen ve elde edilmesi planlanan yüzeysel suların analizleri,

► Yüzey suları (göller, akarsular, nehirler) kalite ve izleme çalışmaları,

► Proses suyu analizleri,

► Atık su arıtılabilirlik analizleri,

► Çöp depolama tesislerinin sızıntı sularının analizleri,

► Deniz suyu analizleri,

► Havuz suyu analizleri,

► Bahçe sulama suyu kriter analizleri,

► Kullanma suyu analizleri,

► Kaynak suyu analizleri,

► Kuyu suyu analizleri,

► Mikrobiyolojik analizler,

► Yeraltı suları kalite ve izleme çalışmaları,

► Deniz suyu kalite ve izleme çalışmaları,

► Arıtma tesisleri performans izleme çalışmaları,

► Çöp depolama sahalarının kalite izleme çalışmaları,

► Numune alma,

► Debi ölçümü.

Atık Yağ Analizleri

Atık yağ üreten tüm endüstriyel tesisler; atık yağların üretiminden bertarafına kadar olan süreçte ‘’Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’’ EK-1 uyarınca atık yağların sınıflandırılması amacı ile analiz yaptırmalıdır. Atık Yağ Analizleri sonuçları EK 1’e göre değerlendirilerek atık yağların kategorilere ayrılması sağlanmaktadır.

Laboratuvarımızda yönetmelik uyarınca EK-1 parametrelerin analizi gerçekleştirilmektedir.

► Atık yağ kategori belirleme analizleri,

► Atık proseslerinin yağ konsantrasyonlarının belirlenmesi,

► Parlama Noktası Tayini,

► Poliklorlu Bifenillerin (PCBs) Tayini,

► Poliklorlu Terfenil (PCTs) ve Poliklorlu Benzil Toluen (PCBT) Tayini,

► İzolasyon Sıvılarında PCBs Tayini,

► İzo Proses ve Arıtma Tesislerinden Kaynaklanan Atık Analizleri,

► Arsenik, Baryum , Kadmiyum , Krom Toplam, Bakır, Civa,

►Molibden, Nikel, Kurşun, Antimon, Selenyum, Çinko, Klorür, Florür, Sülfat Tayini,

► DOC (Çözünmüş Organik Karbon),

► TDS (Toplam Çözünen Katı),

► Fenol indeksi.

Toprak Analizleri

8 Haziran 2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğinin EK-2 Tablo-2 Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler ve Faaliyete Özel Kirlilik Gösterge Parametreleri Listesi kapsamında toprak analizleri gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarımızda yönetmelik uyarınca EK-2 parametrelerin analizi gerçekleştirilmektedir.

► Sülfat Tayini,

► Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini,

► pH Tayini,

► Organik Madde (%) Tayini,

► Metal Tayini,

► Zayıf Asitte Çözünebilen Siyanür (WAD Siyanür),

► Toplam Siyanür Tayini,

► Serbest Siyanür Tayini,

► Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini,

► Nem, Kuru Kalıntı, Kuru Madde, Su Muhtevası Tayini,

► Elektriksel İletkenlik Tayini,

► Toplam Petrol Hidrokarbonlarının Tayini.

Endüstriyel Atık Analizleri

Katı atığı bulunan sanayi kuruluşları, atıklarını çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmesi gerekir. Bu gereklilik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan, 26 Mart 2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin Ek-2 kapsamında belirlenen parametrelerin analizleri gerçekleştirilerek sınıfları belirlenmektedir. Bu kapsamda orijinal atıkta ve eluatında yapılan analizler sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans almış firmalara gönderimi sağlanmaktadır.
Laboratuvarımızda yönetmelik uyarınca Ek-2 parametrelerin analizi gerçekleştirilmektedir.

► Arıtma çamurlarının toprakta kullanılabilirlik analizleri

► Arıtma çamurları ve proses atıklarının yakma tesislerinde yakılabilmesi için gerekli analizler.

Numune Alma

► Tehlikeli Atık,

► Toprak,

► Arıtma Çamuru,

► Endüstriyel Atık,

► Katı Atık,

► Atık Su,

► Deniz Suyu,

► İçme ve Kullanma Suları,

► Atık Yağ,

► Yalıtım Sıvıları,

► Petrol Sıvıları,

► Beton Karma ve Temas Suyu.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri

► Personelin maruz kaldığı gürültünü ve toz miktarlarının ölçümleri,

► Personelin maruz kaldığı tüm vücut titreşiminin ölçümü ,

► Personelin maruz kaldığı el kol titreşiminin ölçümü,

► Aydınlatma ölçümleri ve harita çalışmaları,

► Termal konfor ölçümleri,

► Gürültü ölçümleri ve harita çalışmaları,

► Partikül madde ölçümleri ve harita çalışmaları,

► Organik buhar ve gaz halindeki maddelerin tayini (VOC),

► İnorganik buhar ve gaz halindeki maddelerin tayini,

► Serbest silis tayini,

► İş yeri ortamında amonyak, yağ buharı, formaldehit tayini

► Manyetik alan ölçümleri,

► Ağır metal tayini,

► Asbest ölçümleri.

Ses Bariyerleri

Bilindiği gibi otoyol, metro, tramvay, tren v.b. gibi araç trafiklerinin oluşturduğu gürültü etrafta yaşayanlar için günümüzün en çekilmez problemleri arasında yerini almıştır. Bu tür sorunlarda, gürültü yansımasının düzeyi, araç oranı, yol sathı, mevcut hız gibi etken olabilecek unsurlarıda sağlıklı olarak etüt ederek önlemlerimizi almaktayız. Gürültü absorbe niteliği yüksek yol kenarı bariyerlerimiz, yol üzerinde emisyon tipleri nedeniyle meydana gelen yansıtıcı gürültünün doğrudan doğruya perdelenmesi sonucu gürültü kirliliği büyük oranda azaltılır.

Gürültü Kabinleri

Yaşanılan, çalışılan ortamı istenmeyen gürültülerden yalıtarak gürültünün zararlı etkilerinden korunmak ve gürültülü alanlardan çevreye yayılan sesi absorbe etmek gereklidir. Yüksek gürültülü ortamlarda uzun süre kalındığında psikolojik ve fizyolojik açıdan birçok zararlar görebiliriz. Gürültünün oranına ve frekansına göre farklı kalınlık ve ebatlardaki gürültü izolasyon panellerimizle jeneratör, soğutma grupları, gaz hatları, presler, otoyol kenarı gibi gürültü kaynaklarından yayılan gürültü kirliliği sorunlarına kesin çözüm sunmaktayız.

Çevresel ve Biyolojik İzleme Projeleri

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Çevtest Ölçüm Laboratuvarı Tic. Ltd. Şti. işbirliği doğrultusunda Ocak 2017 tarihinde imzalanan “Su Kalitesinin ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Verimliliğinin İzlenmesi” projesi kapsamında Özel Çevre Koruma Bölgelerinde (ÖÇKB) yer alan önemli akarsu, göl, drenaj kanalları, deniz alanları ve AAT’lerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametre izlemeleri yapılmıştır. Bahsi geçen ÖÇKB’ler Çevtest Ölçüm Laboratuvarı Tic. Ltd. Şti. olarak proje kapsamında alınan su numunelerinin Standart Metotlar kullanılarak yapılan analizleri, ilgili yönetmelikler ile bilimsel ve teknik verilere göre tarafımızca değerlendirilmiştir.
İzlenen ÖÇK Bölgeleri;

► Foça ÖÇKB,

► Gökova ÖÇKB,

► Datça-Bozburun ÖÇKB,

► Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB,

► Fethiye-Göcek ÖÇKB,

► Belek ÖÇKB,

► Göksu Deltası ÖÇKB,

► Ihlara ÖÇKB,

► Gölbaşı ÖÇKB,

► Uzungöl ÖÇKB,

► Patara ÖÇKB,

► Kaş – Kekova ÖÇKB,

► Saroz Körfezi ÖÇKB,

► Pamukkale ÖÇKB,

► Tuz Gölü ÖÇKB.

Belgelerimiz

Referanslarımız

http://www.cevtest.com.tr/?page_id=5483

akredite, sertifika, labpoint, türkak

cevtest, ölçüm, emisyon, izmir, labpoint, Çevtest Ölçüm Laboratuvarı cevtest, ölçüm, hava, hava kalitesi, izmir, labpoint cevtest, atık, atık yağ, analiz, laboratuvar, izmir, labpoint cevtest, toprak, analiz, laboratuvar, izmir, labpoint cevtest, çevre, yeterlilik belgesi, izmir, labpoint cevtest, belge, yeterlilik belgesi, izmir, labpoint

Dostlarınızla Paylaşın !

Görüşlerinizi Paylaşın

Oy vermek için tıklayın

Resim boyutu 1 Mb.dan küçük olmalıdır. Resimlerinizin boyutunu kaliteden ödün vermeden küçültmek için www.optimizilla.com/tr/ adresini kullanabilirsiniz.