ARITSAN Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı

İtibar Oyunuz
0.0
Durum Şu anda açık

Hakkımızda

2005 yılında kurulan ve faaliyetlerine Tekirdağ’da başlamış olan ARITSAN Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı, merkezini 2007 yılında Kocaeli’ye taşımıştır. Bünyesinde oluşturduğu TSE EN ISO 17025 Kalite Sistemi gerekleri doğrultusunda faaliyetleri ile ilgili Türk Akreditasyon Kurumu’ndan ( TÜRKAK ) AB-0087-T No ile “Akreditasyon Sertifikası”, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Analiz Yeterlik Belgesi” ve “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Yeterlik Belgesi” sahibidir.

ARITSAN olarak amacımız; verdiğimiz hizmetin kalitesini, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerini esas alarak sürdürmek, hizmetlerimizi müşterilerimizin taleplerini memnuniyete dönüştüren müşteri odaklı bir yaklaşım ile gerçekleştirmek, faaliyetlerimizi yaşanabilir bir çevre ve temiz yarınlar ekseninde yürütmektir.

Laboratuvar Hizmetleri

Emisyon ve İmisyon Ölçümleri

-Emisyon Ölçümleri ve Raporlandırma

Yanma Gazları ölçümü (O2, CO, CO2, SO2, NOX’ler (NO Ve NO2))
İslilik Tayini
Toz Tayini
Gaz Debisinin, Sıcaklık, Hız ve Nem Yüzdesinin Tayini
Uçucu Organik Buhar ve Gazların (VOC) Örneklemesi ve Tayini
Klor Emisyonlarının Örneklemesi ve Tayini
Flor Emisyonlarının Örneklemesi ve Tayini
Formaldehit Emisyonlarının Örneklemesi ve Tayini
Hidrojen sülfür (H2S) Örneklemesi ve Tayini
Sülfürik Asit (H2SO4) Örneklemesi ve Tayini
Kükürt dioksit (SO2), Kükürt tirioksit (SO3)Örneklemesi ve Tayini
TOC (Toplam Organik Karbon) Ölçümü
Metal Örneklemesi ve Analizi (Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Tl, Zn Sb, Be,Hg, P, Pb, V)
PCDD/PCDF Örneklemesi
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) Örneklemesi ve Tayini
Deneme Yakması Ölçümleri

-İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri ve Raporlandırma

Ortam Havasında ve Askıda Partikül Madde Tayini
Ortam Havasında Çöken Toz Tayini
Pasif Örnekleme Metodu ile(NO2,SO2, O3, HF, HCl, NH3, VOC, BTEX) Tayini
Çöken Tozda Ağır Metal Tayini(Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K,Mg, Mn, Na, Ni, Pb, V, Zn
PM10 İçerisinde Ağır Metal Tayini (Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn,Ni, Pb, Sb, V, Zn)

-Hava Kalitesi Modelleme Çalışmaları

Uluslararası Geçerliliği Olan Kısa ve Uzun Vadeli Modelleme (IMMI, EPA TANK) Çalışmaları ve Raporlandırma İşlemleri.

Gürültü ve Titreşim Ölçümleri

Gürültü Ölçümleri Ve Haritalandırma

• Akustik Ölçümlerinin Yapılması
• Çevresel Gürültü Ölçümü Yapılması
• ÇED Kapsamında Gürültü ölçümlerinin yapılması
• Arka Plan Gürültü Seviyelerinin Ölçülmesi
• Araç Ve Makine Gürültülerinin Ölçülmesi
• Taş Ocakları, Maden Tesisleri Gürültülerinin Ölçülmesi
• Şantiye Alanları Gürültü Ölçümleri
• Gürültü Haritalarının Yapılması

Titreşim (vibrasyon) Ölçümlerinin Yapılması

• Zemin Tireşim Ölçümleri
• Bina Tireşim Ölçümleri
• Madencilik Tireşim Ölçümleri
• Makina/Ekipman Titreşimi Ölçümleri

• Tüm Vücut Tireşimi Ölçümleri (İş Hijyeni ölçümleri kapsamında)
• El-Kol Titreşimi Ölçümleri (İş Hijyeni ölçümleri kapsamında)

İş Hijyeni Ölçümleri

• İşyeri Çalışma Ortamı Gürültü Ölçümleri
• Gürültü Haritalarının Hazırlanması
• İşyeri Ortam Havasında Toz Ölçümleri (Toplam ve Solunabilir Toz Ölçümleri)
• Toz Yayılım Haritalarının Hazırlanması
• İşyeri Ortam Havasında VOC (Uçucu Organik Bileşik) Ölçümleri (Kimyasal Gaz/Buhar)
• Termal Konfor (PMV, PPD, WBGT) Ölçümleri (Isı Baskı İndeksi, Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı vb.)
• İşyeri Ortam Havasında Ağır Metal Ölçümleri
• Tesis İçi ve Tesis Dışı Gece/Gündüz Aydınlatma Ölçümleri
• Aydınlatma Haritalarının Hazırlanması
• Dedektör Tüple Anlık Gaz Ölçümleri (Toksik gaz-buhar, irritan/oksidan gaz-buhar ölçümleri)
• İşyeri Ortam Havasında Formaldehit Ölçümü
• Titreşim Maruziyeti Ölçümleri Titreşim (El-Kol ve Tüm Vücut Titreşim Maruziyetlerinin Ölçümü)
• Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümleri
• Kişisel Gaz (VOC) Maruziyeti Ölçümleri
• Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümleri (Toplam ve Solunabilir Toz Ölçümleri)

-Risk değerlendirme

• Acil durum planları
• İşçi sağlığı ve İş güvenliği eğitimleri,
• Kazan, basınçlı kap, Kompresör, Forklift v.b. Makine periyodik kontrolleri.

Su ve Atık Su Analizleri

• pH
• Nem (%)
• İletkenlik
• Renk
• Sıcaklık
• Tuzluluk
• İletkenlik
• Bulanıklık
• Yüzer Madde
• Çözünmüş Oksijen/
• Oksijen Doygunluğu
• Çökebilen Katı Madde
• Toplam Kuru Madde
• Toplam Çözünmüş Madde
• Askıda Katı Madde Tayini
• Zehirlilik Seyreltme Faktörü
• Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5)
• Agır Metaller (Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Tl, Zn Sb, Be,Hg, P, Pb, V….)
• Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
• Toplam Fosfor/ Ortofosfat Tayini
• Serbest Siyanür / Toplam Siyanür
• Amonyum, AmonyumAzotu
• Amonyak, Amonyak Azotu,
• Toplam Klor /Serbest Klor
• Serbest Klor/ Aktif Klor
• Toplam Kjeldahl Azotu
• Yüzey Aktif Madde
• Toplam Katı Madde
• Nitrit/Nitrit Azotu,
• Nitrat / Nitrat azotu
• Toplam Azot
• Florür, Klorür,
• Fosfat, Fosforu,
• Sülfat, Sülfür,
• Yağ ve Gres
• Krom +6
• Sülfit,
• Florür,
• Bor,
• Klorür,
• Fenol

Tehlikeli Atık ve Katı Atık Analizleri

Evsel Nitelikli ve Endüstriyel Nitelikli Arıtma Tesisilerinden Kaynaklanan Arıtma Çamuru, Prosesten kaynaklanan atıkların (Cüruf vs. ) düzenli depolama tesislerinde depolanabilmesi için gereken analizler ve raporlama;

14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamı EK-11A’da yer alan kriterlere göre veya 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” kapsamı EK-2 ‘de yer alan kriterlerine uygun olarak yapılır.

[Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine Ulaşmak İçin Tıklayınız.]
[Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız.]

pH
Nem (%)
İletkenlik
Sülfat Tayini
Fenol Tayini
Kolrür Tayini
Florür Tayini
Fenol Tayini
Krom +6 Tayini
Serbest Siyanür Tayini
Toplam Kuru Madde Tayini
Kızdırma Kaybının Tayini (LOI)
Mineral Yağların Tayini( C10-C40)
Kuru Kalıntı, Nem, Kuru Madde Tayini
TDS Tayini (Toplam çözünebilen Katı)
BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen)
Agır Metaller (Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Tl, Zn Sb, Be,Hg, P, Pb, V…….)

Toprak ve Arıtma Çamuru Analizleri

• pH
• Nem (%)
• İletkenlik
• Sülfat Tayini
• Fenol Tayini
• Kolrür Tayini
• Florür Tayini
• Fenol Tayini
• Krom +6 Tayini
• Serbest Siyanür Tayini
• Toplam Kuru Madde Tayini
• Kızdırma Kaybının Tayini (LOI)
• Mineral Yağların Tayini( C10-C40)
• Kuru Kalıntı, Nem, Kuru Madde Tayini
• TDS Tayini (Toplam çözünebilen Katı)
• BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen)
• Agır Metaller (Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Tl, Zn Sb, Be,Hg, P, Pb, V…….)

Atık Yağ Analizleri

• Krom,
• Klorür,
• Kurşun,
• Arsenik,
• Kadminyum,
• Toplam Klorür,
• Toplam Halojenler,
• Parlama Noktası Tayini

Numune Alma

• Atık Sulardan Numune Alma
• Yüzey Topraktan Numune Alma
• Göl ve Göletlerden Numune Alma
• Petrol Sıvıları - Elle Numune Alma
• Katı Atıklardan Numune Alma Kuralları
• Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma
• Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma

Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlığı

ARITSAN Danışmanlık; Çevre Kanunu ve Çevre ile alakalı Yönetmelikler, Tebliğler kapsamında, çevreyi etkileyebilecek olumsuzlukların belirlenmesi, bu olumsuzlukların önlenmesi için uygun yöntemlerin seçilmesi, iş ve işlemlerin belirlenmesi konularında danışman ve çözüm ortağı olarak çalışmaktadır.

ARITSAN Danışmanlık olarak danışmanlığını yaptığımız firmalarımızın Çevre Kanununa, Yönetmeliklerine ve Tebliğlerine uygun şekilde çalışmalarına destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Danışmanlık ve Çevre Denetim Hizmeti
• Çevre Yönetim Planı
• Çevre İzinlerinin Alınması,
• Çevre Biriminin Kurulması Ve Çalışmalarının Yürütülmesi,
• Firma Faaliyetlerinden Doğan Yasal Sorumluluklarının Takip Edilmesi,
• Yönetmelikler Konusunda, Firma Yönetiminin Bilgilendirilmesi,
• Atık Yönetimi Kapsamında, Oluşan Atıkların Kayıt Altına Alınması Ve Bertarafının Sağlanması
• Tespit Edilen Uygunsuzlukların Giderilmesi Ile Ilgili Faaliyetlerin Yürütülmesi,

Çevresel Etki Değerlendirmesi
• Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması
• "ÇED Gerekli Değildir" Belgelerinin Alınması
• ÇED Rapor ve Projelerinin Hazırlanması
• Doğaya Yeniden Kazandırma Planı

Arıtma Tesisi Çalışmaları

ARITSAN ÇEVRE; gelişen çevre teknolojilerinin takibini, paket ve betonarme her türlü arıtma tesisinin projelendirilmesi, üretim, inşaatı, yardımcı ekipman temini, montajı, işletmeye alınması ve işletimi konusunda müşterilerine en iyi hizmeti vermektedir.

• Tesisin Proses Dizaynı ve projelendirilmesi ve mühendislik hizmetleri,
• Proje onay dosyasının hazırlanması ve proje onayının alınması,
• İnşaat ve taahhüt işlerinin yapılması,
• Tesis için gerekli mekanik ekipman, gerekli boru, vana ve donanımların temini,
• Tesisin montaj işlerinin yapılması,
• Arıtma tesisinin işletmeye alınması ve ilgili personele gerekli eğitimin verilmesi
• Atıksu analizleri ile işletme sorunu yaşayan tesislere çözüm desteği verilmesi.
• Atıksu arıtma tesisleri için koku giderme sistemleri hazırlanması
• Biyolojik ve endüstriyel paket arıtma hizmetleri

Arıtsan Makine

Talaşlı Üretim & Tasarım
Enjeksiyon Kalıp İmalatı
Makine Revizyonu
Makine Yedek Parça İmalatı
Dövme ve Pres Kalıpları İmalatı
Pragrasif Kalıp İmalatı
Haddehane Makinaları Yedek Parçaları İmalatı
Laboratuar Cihazları Ekipmanları İmalatı
Özel Döküm Parçaların İşlenmesi
Projelendirilmiş Fason İmalatlar

Belgelerimiz

http://www.aritsan.com/belgelerimiz.asp

Referanslar

http://www.aritsan.com/referanslar.asp

ARITSAN Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı - Danışmanlık Hizmeti ARITSAN Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı - Laboratuvar Hizmeti ARITSAN Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı - Makine İmalatı

Dostlarınızla Paylaşın !

Görüşlerinizi Paylaşın

Oy vermek için tıklayın

Resim boyutu 1 Mb.dan küçük olmalıdır. Resimlerinizin boyutunu kaliteden ödün vermeden küçültmek için www.optimizilla.com/tr/ adresini kullanabilirsiniz.