AND Analiz Test Ölçüm ve Laboratuvar Hizmetleri Tic. A.Ş.

Laboratuvar İstanbul
İtibar Oyunuz
0.0
Durum Şu anda açık
AND Analiz Test Ölçüm ve Laboratuvar Hizmetleri Tic. A.Ş.

Hakkımızda

AND Analiz Test Ölçüm ve Laboratuvar Hizmetleri A.Ş., Çevre Laboratuvarı & İş Sağlığı ve Güvenliği İş Hijyeni Laboratuvarı olarak ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarına en geniş akreditasyon ve yetki kapsamı ile hizmet vermek amacıyla 2015 yılında kurulmuştur.

AND Analiz, konusunda yetkin kişilerden oluşan kadrosuyla, TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları için Genel Şartlar” standardının gerekliliklerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

AND Analiz, Çevre Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında Emisyon, İmisyon, Su, Atık Su, Deniz Suyu, Toprak, Arıtma Çamuru, Gürültü, Atık Yağ ve SEÖS ölçüm ve analizleri konularında en iyi ve en kaliteli hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.

AND Analiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – İSGÜM yetkisiyle, “İş Hijyeni ölçüm, Test ve Analizi yapan laboratuvarlar hakkındaki yönetmeliği” kapsamında, İş Sağlığı ve Güvenliği ölçümlerinde tüm sektörlerin ihtiyacına cevap verecek alt yapısı ile hizmet vermektedir.

HİZMETLERİMİZ

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Emisyon Ölçümleri

Avrupa Birliği temiz hava politikaları gereği; ülkemizde yürürlükte olan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, “Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve “Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği” ile emisyon değerleri kontrol altında tutulmaktadır.

“Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında EK-1 ve EK-2 de bulunan tesisler 2 yılda bir emisyon ölçümleri yaptırmalıdır.

Bu noktada laboratuvarların “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, analizi ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” nin Madde 19-2 kapsamında sertifikalandırığı personeller ile emisyon ölçümleri, analiz ve raporlamasını gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Toz Tayini
Yanma Gazları (CO, O2, SO2, NO, NO2, Nox) Tayini
İslilik Tayini
Nem Tayini
Sıcaklık Tayini
Hız ve Kütlesel Debi Tayini
Fosforik Asit (H3PO4) Tayini
Nitrik Asit (HNO3) Tayni
Sülfirik Asit (H2SO4) Tayini
Hidrojen Sülfür (H2S) Tayini
Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Tayini
Toplam Organik Karbon (TOC) Tayini
Klor (HCl) ve Flor (HF) Tayini
Halojenli Bileşikler (HCl, HF, HBr, Cl2, Br2) Tayini
Ağır Metal ( Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, P, Pb, Sb, Se, Tl, Zn, Fe, Mg, Ca, Sr, Sn, V) Tayini
Poliklorlu Bifeniller (PCB) Tayini
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) Tayini
Amonyak (NH3) Tayini
Siyanür (HCN) Tayini
Altı Değerlikli Krom (Cr+6) Tayini
Formaldehit (CH2O) Tayini

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri

“Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği” gereği; işletmelerin yaptıkları faaliyetler sonucu emisyon kütlesel debi değerlerinin sınır değerleri aşması nedeni ile ve/veya 10 MW’ın üzerinde ısıl güce sahip yakma tesisi bulunan tesislerin gerekli olan bacalarına Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) cihazlarının kurulması ve işletilmesi yasal bir zorunluluktur.

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri cihazlarının kurulumundan önce tesislerin fizibilite raporu hazırlayarak yada yetkili çevre laboratuvarı aracılığı ile hazırlatılarak valilik onayına sunmaları gerekmektedir. Valilik onayı alındıktan sonra işletmelerin Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri cihazları kurulcak bacalara “Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği” Madde 8’de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir.

SEÖS cihazları kurulduktan sonra işletmelerin; bakanlığın yetkilendirmiş olduğu laboratuvarlara KGS 2 testi yaptırması ve bakanlık aksini belirtmedikçe işletmelerin bu testi en az 5 yılda bir yaptırması gerekmektedir.

KGS 2 testinden sonra işletmelerin YGT testi yaptırmaları ve her yıl bu testi yetkli laboratuvarlara yaptırması gerekmektedir.

Bu noktada laboratuvarların “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, analizi ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” nin Madde 19-2 kapsamında sertifikalandırılıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının denetimiyle yetkilendirilen personeller ile SEÖS ölçüm, analiz ve raporlamasını gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Fizibilite Raporu Hazırlanması
KGS2 (QAL 2) Testi Kapsamında
Toz Tayini
Hız – Hız Profili – Debi Tayini
Nem Tayini
Oksijen (O2) Tayini
Karbonmonoksit (CO) Tayini
Azot Oksitlerin (NOx) Tayini
Kükürtdioksit (SO2) Tayini
Klor (HCl), Flor (HF) Tayini
Toplam Organik Karbon (TOC) Tayini
Yıllık Geçerlilik Testi (YGT) Kapsamında
Toz Tayini
Hız – Hız Profili – Debi Tayini
Nem Tayini
Oksijen (O2) Tayini
Karbonmonoksit (CO) Tayini
Azot Oksitlerin (NOx) Tayini
Kükürtdioksit (SO2) Tayini
Klor (HCl), Flor (HF) Tayini
Toplam Organik Karbon (TOC) Tayini

Hava Kalitesi Ölçümleri

Herhangi bir faaliyet sonucu bacadan emisyon çıkışına sahip olan tesislerin emisyon ölçüm sonuçlarında SKHKKY ‘de belirtilen kütlesel debi sınırlarının aşılması sebebi ile ya da bacadan emisyon çıkışı olmayıp katı tanecik içeren açık emisyon kaynağına sahip tesislerin (madenler, taş ocakları, depolama sahaları… vb.) hava kalitesinin korunması, çevreye verdiği zararın kontrolü ve takibi sebebi ile Hava Kalitesi Ölçümleri (İmisyon Ölçümleri) yaptırması gerekmektedir.

Bu noktada laboratuvarların “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, analizi ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” nin Madde 19-2 kapsamında sertifikalandırığı personeller ile Hava Kalitesi Ölçümleri, analiz ve raporlamasını gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Partikül Madde (PM10, PM 2.5) Tayini
Çöken Toz Tayini
Çöken Toz ve Partikül Madde İçerisinde Ağır Metal (As, Cd, Ni, Pb, Tl) Tayini
Ortam Havasında Pasif Örnekleme Yöntemi ile Kükürtdioksit (SO2) Tayini
Ortam Havasında Pasif Örnekleme Yöntemi ile Azot oksitlerin (NOx) Tayini
Ortam Havasında Pasif Örnekleme Yöntemi ile Hidrojen Sülfür (H2S)
Ortam Havasında Pasif Örnekleme Yöntemi ile Flor (HF), Klor (HCl) Tayini
Ortam Havasında Pasif Örnekleme Yöntemi ile Amonyak (NH3) Tayini
Ortam Havasında Pasif Örnekleme Yöntemi ile Ozon (O3) Tayini
Ortam Havasında Pasif Örnekleme Yöntemi ile Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC+BTEX) Tayini

Gürültü Ölçümleri

“Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” nin EK-1 ve EK-2’sinde bulunan tesisler ile yapılması planlanan izne tabi tesisler için oluşması muhtemel yada oluşan gürültü seviyelerinin belirlenmesi için Akustik Ölçümleri nin ve Gürültü Haritaları nın yaptırılması “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” gereğince yasal zorunluluktur.

İzne Tabi Olmayan Tesisler ile Eğlence İşyerlerinin şikayet, yeni ruhsat alımı, ruhsat yenileme ya da canlı müzik izni alma sürecinde meydana getirdikleri gürültü seviyelerinin değerlendirilmesi amacı ile Çevresel Gürültü Ölçümleri ni yaptırması “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” gereğince yasal zorunluluktur.

Madencilik, inşaat, rekreasyon alanları, enerji tesisleri gibi mekanik faaliyetler sonucu titreşim yayan tesisler ile işletmede kullanılan cihaz, teçhizat, ekipmandan kaynaklı titreşim seviyelerinin değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak kontrol altında tutulması amacı ile “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” ne göre Titreşim Ölçümleri yaptırılmalıdır.

Bu kapsamda laboratuvarların “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, haritalanması ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izin verdiği kurum/kuruluşlardan Gürültü Ölçümü, Haritalaması ve Raporlaması Sertifikasına sahip personeller ile Gürültü ve Titreşim Ölçümleri, Gürültü Haritası ve raporlamasını gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Çevresel Gürültü Ölçümleri ve Raporlanması
Akustik Ölçümleri, Haritalanması ve Raporlanması
Titreşim Ölçümleri ve Raporlanması

Titreşim Ölçümleri

İnsan vücudu tarafından hissedilen mekanik salınım hareketleri yayan; Madenler, Taş Ocakları, Sanayi ve İnşaat Makinaları, Ulaşım Araçları’ndan doğan titreşimlerin etkilenme sınırının belirlenmesi amacı ile ‘Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Bölüm:5 Çevresel Titreşim Esas ve Kriterleri Tablo-6,7,8’e göre tesislerin titreşim ölçümü yaptırması gerekmektedir.

‘‘Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği’’ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ”Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, çevresel titreşim ölçüm ve raporlamasını gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Çevresel Titreşim Ölçümleri ve Raporlanması

Su ve Atıksu Analizleri

Ülkemizde; yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması, su kirlenmesinin önlenmesi, su kalitesinin korunması, atıksuların deşarjını kontrol altında tutmak amacı ile, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği”, “İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik”, “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği”, “Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği” uygulanmaktadır.

Laboratuvarımızda Su – Atıksu numune alımlarında “TS EN ISO 5667-3 Su Kalitesi- Numune Alma- Bölüm-3: Su Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması İçin Kılavuz” (Ek-2) esas alınır.

Laboratuvarımızda “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, analizi ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ”Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, ‘‘Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği’’ nin Madde 19 kapsamında sertifikalandırığı personeller ile Su ve Atıksu Numune Alımı, Su ve Atıksu Analizleri ve raporlaması gerçekleştirilmektedir.

Alkalinite Tayini
Asidite Tayini
Sertlik Tayini
Balık biyodeneyi (ZSF) Tayini Su Kirliliği Kontrolu-Zehirlilik Deneyleri-Kısım 1
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Çökebilir Katı Madde Tayini
Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini
Toplam Katı Madde Tayini
Aktif, Bakiye, Bağlı, Serbest ve Toplam Klor (Cl) Tayini
Fenol, Fenollerin Tayini
Fenol İndeksi Tayini
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Krom +6 Tayini
Toplam Fosfor, Fosfat Fosforu (Organik ve İnorganik Fosfor), Orto Fosfat, Fosfat (Çözünebilir Reaktif Fosfor),
Bor (B), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg),Alüminyum (Al), Fosfor (P), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Vanadyum (V), Krom (Cr), Demir (Fe), Mangan (Mn), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Arsenik (As), Selenyum(Se), Molibden (Mo), Platin (Pt), Gümüş(Ag),Kadmiyum (Cd), Antimon (Sb), Baryum (Ba), Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Berilyum (Be), Lityum (Li), Talyum (Tl), Stronsiyum (Sr), Kükürt (S), Titanyum (Ti), Rodyum (Rd)
Toplam Kjeldahl Azotu, Organik Azot Tayini
Sülfür Tayini
Toplam, Kompleks, Serbest Siyanür (CN) Tayini
Yağ ve Gres Tayini
Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
Amonyak/Amonyak Azotu Tayini
Toplam Azot (N) Tayini
Yüzey Aktif Madde (MBAS), Deterjan Tayini
İyonik Olmayan Yüzey Aktif Madde (CTAS, Sentetik Sülfonat) Tayini
PCB’lerin Tayini
Organoklorlu Pestisitlerin Tayini
Çözünmüş Oksijen Tayini
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
n-Günden Sonra BOİ Tayini
PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbon veya poliaromatik hidrokarbonların toplamı)
Ftalat Esterleri (DEHP)
Permanganat İndeksi Tayini
Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR)
TRİX İndeksi Tayini
Klorofil-a Üretkenlik Tayini
Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH)
Mineral Yağlar ve Türevleri, Ham Petrol ve Petrol Türevleri, Hidrokarbon Yağ İndeksinin Tayini
Uçucu Organik Bileşiklerin , BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Tayini
Sülfat, Nitrat, Nitrat Azotu, Nitrit, Nitrit Azotu, Orto Fosfat, Fosfat Fosforu, Bromür, Klorür, Sülfit, Florür
Silika Tayini
Sabit ve Uçucu Katı Madde Tayini
Işık Geçirgenliği Tayini
Debi Ölçümü
Değişebilir Sodyum Yüzdesi
Sodyum Karbonat Kalıntısı
Serbest Karbondioksit Tayini (CO2)
Toplam Organik Karbon (TOK)/ Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini
Hidrojen Sülfür (H2S)
Herbisitlerin Tayini

Deniz Suyu Analizleri

Ülkemizde; tesislerin atıksularını alıcı ortama vermesi sebebiyle meydana gelen/gelebilecek alıcı ortamdaki kirliliğin kontrolü amacı ile “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” uygulanmaktadır. Tesislerin atıksularını deşarj ettikleri alıcı ortamda ve/veya çevresinde deniz bulunmakta ise, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” Ek-4 (Deniz Suyunun Genel Kalite Kriterleri) ni sağlamak amacı ile Deniz Suyunda ölçülmesi gereken parametreler analiz edilmelidir.

Numune alımlarında “TS EN ISO 5667-3 Su Kalitesi – Numune Alma – Bölüm-3: Su Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması İçin Kılavuz” (Ek-2) esas alınmalıdır.
Laboratuvarımızda “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, analizi ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” nin Madde 19 kapsamında sertifikalandırığı personeller ile Deniz Suyu Numunesi Alma, Deniz Suyu Analizleri ve raporlaması gerçekleştirilmektedir.

İletkenlik Tayini
pH Tayini
Sıcaklık
Bulanıklık Tayini
Renk Tayini
Tuzluluk Tayini
Balık biyodeneyi (ZSF) Tayini Su Kirliliği Kontrolu-Zehirlilik Deneyleri-Kısım 1
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Çökebilir Katı Madde Tayini
Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini
Toplam Katı Madde Tayini
Aktif, Serbest, Bakiye, Bağlı ve Toplam Klor (Cl) Tayini
Fenol, Fenollerin Tayini
Fenol İndeksi Tayini
Permanganat İndeksi Tayini
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Krom +6 Tayini
Toplam Fosfor, Fosfat Fosforu (Organik ve İnorganik Fosfor), Orto Fosfat, Fosfat (Çözünebilir Reaktif Fosfor),
Bor (B), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg), Alüminyum (Al), Fosfor (P), Potasyum (K),Kalsiyum (Ca), Vanadyum (V), Krom (Cr),Demir (Fe), Mangan (Mn), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Arsenik (As), Selenyum(Se), Molibden (Mo), Platin (Pt), Gümüş(Ag),Kadmiyum (Cd), Antimon (Sb), Baryum (Ba), Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Berilyum (Be), Lityum (Li), Talyum (Tl), Stronsiyum (Sr), Kükürt (S), Titanyum (Ti), Rodyum (Rd)
Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
Amonyak/Amonyak Azotu Tayini
Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
Sülfür Tayini
Toplam Azot (N) Tayini
Toplam, Kompleks, Serbest Siyanür (CN) Tayini
Yağ ve Gres Tayini Gravimetrik Metot
Yüzey Aktif Madde (MBAS), Deterjan Tayini
PCB’lerin Tayini
Organoklorlu Pestisitlerin Tayini
Çözünmüş Oksijen Tayini
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
n-Günden Sonra BOİ Tayini
PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbon veya poli aromatik hidrokarbonların toplamı)
Ftalat Esterleri (DEHP)
Permanganat İndeksi Tayini
Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR)
TRİX İndeksi Tayini
Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH)
Mineral Yağlar ve Türevleri, Ham Petrol ve Petrol Türevleri, Hidrokarbon Yağ İndeksinin Tayini
Uçucu Organik Bileşiklerin , BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Tayini
Sülfat, Nitrat, Nitrat Azotu, Nitrit, Nitrit Azotu, Orto Fosfat, Fosfat Fosforu, Bromür, Klorür, Sülfit, Florür
Silika Tayini
Sabit ve Uçucu Katı Madde Tayini
Sodyum Karbonat Kalıntısı
Değişebilir Sodyum Yüzdesi
Serbest Karbondioksit Tayini (CO2)
Klorofil-a Üretkenlik Tayini
Işık Geçirgenliği Tayini
Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini

Toprak Analizleri

Alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesi amcacı ile ülkemizde “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Yönelik Yönetmelik” uygulanmaktadır.

Evsel ve Kentsel atık sularının arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının alıcı ortama zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına uygunluğunu tespit etmek amacı ile “Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda belirtilen parametrelerin analizi yapılmalıdır.
Toprak numunelerinin alınmasında “TS 9923 Toprak Kalitesi – Yüzey Topraktan Numune Alma, Numunelerin Taşınma ve Muhafaza Kuralları Standartı”‘ndan yararlanılır.

Laboratuvarımızda “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, analizi ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği”‘nin Madde 19 kapsamında sertifikalandırığı personeller ile Toprak Numunesi Alma, Toprak Analizleri ve raporlaması gerçekleştirilmektedir.

pH Tayini
Toplam, Kompleks ve Serbest Siyanür Tayini
Organoklorlu Pestisitlerin Tayini
BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Tayini
PCB’lerin Tayini
Kuru Kalıntı, Kuru Madde, Nem (%) Tayini
Kızdırma Kaybı (LOİ) Tayini
Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini)
Florür, Klorür, Sülfat, Nitrit, Nitrat, Fosfat Tayini
Fenol İndeksi Tayini
Bor (B), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg),Alüminyum (Al), Fosfor (P), Potasyum (K),Kalsiyum (Ca), Vanadyum (V), Krom (Cr),Demir (Fe), Mangan (Mn), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Arsenik (As), Selenyum(Se), Molibden (Mo), Platin (Pt), Gümüş(Ag),Kadmiyum (Cd), Antimon (Sb), Baryum (Ba), Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Berilyum (Be), Lityum (Li), Talyum (Tl), Stronsiyum (Sr), Kükürt (S), Titanyum (Ti), Rodyum (Rd)
PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbon veya poliaromatik hidrokarbonların toplamı ) Tayini
Fenollerin Tayini
Ftalat Esterleri (DEHP)
Toplam Petrol Hidrokarbonları, Mineral Yağlar ve Türevleri, Ham Petrol ve Petrol Türevleri, Hidrokarbon Yağ İndeksinin Tayini
Uçucu Organik Bileşikleri Analizi Ön İşlem: Headspace
Elektriksel İletkenlik Tayini
Krom ⁺⁶ Tayini
Toplam Azot (N) Tayini
Organik Madde (%) Tayini
LAS (Lineer alkilbenzinsülfonat) Tayini Ön İşlem: İşletme İçi Metot
Toplam Organik Karbon Tayini (TOK)
Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK)
C/N Oranı Tayini

Arıtma Çamuru Analizleri

Alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesi amcacı ile ülkemizde “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Yönelik Yönetmelik” uygulanmaktadır.

Evsel ve Kentsel atık sularının arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının alıcı ortama zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına uygunluğunu tespit etmek amacı ile “Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda belirtilen parametrelerin analizi yapılmalıdır.
Toprak numunelerinin alınmasında “TS 9923 Toprak Kalitesi – Yüzey Topraktan Numune Alma, Numunelerin Taşınma ve Muhafaza Kuralları Standartı” ndan yararlanılır.

Arıtma çamuru numune alınmasında “TS 9545 EN ISO 5667-13 Su Kalitesi – Numune Alma – Bölüm 13: Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma Kılavuzu” esastır.

Laboratuvarımızda “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, analizi ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği”‘nin Madde 19 kapsamında sertifikalandırığı personeller ile Arıtma Çamuru Numunesi Alma, Arıtma Çamuru Analizleri ve raporlaması gerçekleştirilmektedir.

pH Tayini
Toplam, Kompleks ve Serbest Siyanür Tayini
Organoklorlu Pestisitlerin Tayini
BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Tayini
PCB’lerin Tayini
Kuru Kalıntı, Kuru Madde, Nem (%) Tayini
Kızdırma Kaybı (LOİ) Tayini
Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini)
Florür, Klorür, Sülfat, Nitrit, Nitrat, Fosfat Tayini
Fenol İndeksi Tayini
Bor (B), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg),Alüminyum (Al), Fosfor (P), Potasyum (K),Kalsiyum (Ca), Vanadyum (V), Krom (Cr),Demir (Fe), Mangan (Mn), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Arsenik (As), Selenyum(Se), Molibden (Mo), Platin (Pt), Gümüş(Ag),Kadmiyum (Cd), Antimon (Sb), Baryum (Ba), Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Berilyum (Be), Lityum (Li), Talyum (Tl), Stronsiyum (Sr), Kükürt (S), Titanyum (Ti), Rodyum (Rd)
PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbon veya poliaromatik hidrokarbonların toplamı ) Tayini
Fenollerin Tayini
Ftalat Esterleri (DEHP)
Toplam Petrol Hidrokarbonları, Mineral Yağlar ve Türevleri, Ham Petrol ve Petrol Türevleri, Hidrokarbon Yağ İndeksinin Tayini
Uçucu Organik Bileşikleri Analizi Ön İşlem: Headspace
Elektriksel İletkenlik Tayini
Krom ⁺⁶ Tayini
Toplam Azot (N) Tayini
Organik Madde (%) Tayini
LAS (Lineer alkilbenzinsülfonat) Tayini Ön İşlem: İşletme İçi Metot
Toplam Organik Karbon Tayini (TOK)
Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK)
C/N Oranı Tayini

Tehlikeli Atık Analizleri

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği “EK 7’de tehlikeli atık olarak sınıflandırılan, EK 5’de listelenmiş olan ve tehlikeli kabul edilen atıkların üretimi, toplanması, geçici olarak depolanması, ara depolanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, ithali ve ihracatı safhalarında yönetmeliğin EK 11’inde belirtilen parametrelerin analiz edilmesi gerekmektedir.

“Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında düzenli depolama tesislerinde depolanacak atıkların sınıflandırılması ve tesise uygunluğu amacı ile yönetmeliğin EK 2’sinde belirtilen parametrelerin analizi yapılmaldır.

Laboratuvarımızda “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, analizi ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” nin Madde 19 kapsamında sertifikalandırığı personeller ile Tehlikeli Atık Numunesi Alma, Tehlikeli Atık Analizi ve raporlaması gerçekleştirilmektedir.

Bor (B), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg),Alüminyum (Al), Fosfor (P), Potasyum (K),
Kalsiyum (Ca), Vanadyum (V), Krom (Cr),Demir (Fe), Mangan (Mn), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Arsenik (As), Selenyum(Se), Molibden (Mo), Platin (Pt), Gümüş(Ag),Kadmiyum (Cd), Antimon (Sb), Baryum (Ba), Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Berilyum (Be), Lityum (Li), Talyum (Tl), Stronsiyum (Sr), Kükürt (S), Titanyum (Ti), Rodyum (Rd)
BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Tayini
PCB’lerin Tayini
Toplam Çözünmüş Madde (TDS) Tayini Ön işlem: Katı Atıkların ve Çamurların Özütlemesi Metodu
pH Tayini
Kuru Kalıntı, Kuru Madde, Nem (%) Tayini Gravimetrik Metot
Uçucu Katı Madde, Kül, Kızdırma Kaybı (LOİ) Tayini
Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini
Fenol İndeksi Tayini
Toplam Petrol Hidrokarbonları, Mineral Yağlar ve Türevleri, Ham Petrol ve Petrol Türevleri, Hidrokarbon Yağ İndeksinin Tayini
Florür, Klorür, Bromür, Nitrat, Nitrit, Fosfat, Sülfat, Bromat Tayini
PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbon veya poliaromatik hidrokarbonların toplamı) Tayini
Fenoller Tayini
Organoklorlu Pestisitlerin Tayini
Ftalat Esterleri (DEHP)
Uçucu Organik Bileşikleri Analizi Ön İşlem: Headspace
Toplam Azot (N) Tayini
Organik Madde (%) Tayini
Toplam Organik Karbon Tayini (TOK)
Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK)

Atık Yağ Analizleri

Atık yağ üreten tüm endüstriyel tesisler; atık yağların üretiminden bertarafına kadar olan süreçte ‘’Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’’ EK-1 uyarınca atık yağların sınıflandırılması amacı ile analiz yaptırılmalıdır. Atık Yağ Analizleri sonuçları EK 1’e göre değerlendirilerek atık yağların kategorilere ayrılması sağlanmaktadır.

Laboratuvarımızda “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği”’ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, analizi ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” nin Madde 19 kapsamında sertifikalandırığı personeller ile Atık Yağ Numunesi Alma, Atık Yağ Analizleri ve raporlaması gerçekleştirilmektedir.

Poliklorlubifenillerin (PCB) Tayini
Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) Tayini
Toplam Halojenlerin Tayini
Ftalatların GC ile Tayini

İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

Gürültü Ölçümü

Gürültü, aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü olup, işyerlerinde karşılaştığımız mesleki tehlikelerdendir. Dünyada ve ülkemizde, meslek hastalıkları arasında en yaygın olanı, gürültü nedenli işitme kayıplarıdır. Bunun yanı sıra önemli bir stres ajanı olarak çeşitli hastalıklara da yol açmaktadır.

Gürültünün kişilerde huzursuzluk, uykusuzluk, sinirlilik konsantrasyon bozukluğu gibi etkileri vardır
Çalışma etkinliğini azaltır, düşünmeyi engelleyebilir. Bellekle ilgili çalışmalar, sözcük öğrenme amacıyla yapılan çalışmalar gürültüden etkilenmektedir.
Karakter değişikliklerine neden olabilir. Eğilimi olanlarda sorunların ve bunaltıların ağırlaşmasına yol açar. Çabuk sinirlenme ve kızgınlığa yol açar.
Aralıklı ve ani gürültü kişide ani adrenalin deşarjı yaratarak kalp atış oranını, solunum sayısını, kan basıncını arttırmakta, dikkat azalması, uyku düzeninde bozulmalara neden olabilmektedir. Ani gürültüde kalp hızı artmakta, gözbebeklerinde dilatasyon olmaktadır.
Yapılan araştırmalara göre gürültülü yerlerde çalışan işçilerde verimlilik yüzde 30, fikir işçilerinde ise yüzde 60 oranında azalmaktadır.

İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümleri
Kişisel Gürültü Maruziyeti

Aydınlatma Ölçümü

İşyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasında, görsel işlerin kolaylıkla yapılmasında ve uygun bir görüş alanı oluşturulmasında en önemli faktörlerden biri aydınlatmadır. Güvenli çalışma ortamının sağlanması en önemli önceliklerden biridir ve iş güvenliği koşullarının iyileştirilmesi işyerindeki tehlikelerin görünür kılınması ile sağlanacaktır. Aydınlatmanın görsel etkisinin yanında çalışanın kendini iyi hissetmesi, moralinin yüksek olması ve yorgunluk hissetmemesi gibi biyolojik ve psikolojik etkileri de bulunmaktadır. İşyerlerinde aydınlatma iş verimini de çok büyük ölçüde etkilemektedir. Aydınlatma öncelikle, yapılan iş ve işlemlerde tüm detayın görülebilmesi için gereklidir. İş sağlığı ve güvenliği açısından ise aydınlatmanın işin uygulanan kalite standartlarının gerektirdiği şekilde yapılmasını ve hata oranlarının azaltılmasını sağlamasının yanında iş kazalarının önlenmesinde de büyük bir etkisi bulunmaktadır.

Aydınlatma şiddeti ve işyerindeki dağılımının çalışanın görsel bir işi ne kadar hızlı, güvenli ve rahat algılayıp gerçekleştirdiğinde büyük bir etkisi vardır. Aydınlatma şiddeti arttıkça yapılan işin ince detaylarının fark edilmesi o kadar kolay olmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar, yüksek aydınlatma şiddetinin konsantrasyon ve motivasyonunun artmasına ve bunun çalışanın performansının %50 oranında artmasına sebep olduğunu göstermektedir. Çalışanın hata yapma oranı azaldığı için, yüksek aydınlatma şiddeti olan işyerlerinde iş kazaları da azalmaktadır. İş kazalarının büyük bir oranı aydınlatma şiddetinin 200 lüks den az olduğu işyerlerinde gerçekleşmektedir.

İşyeri Ortamı Aydınlatma Seviyesi Ölçümleri

Titreşim Ölçümü

İnsan titreşimi, titreşen yüzeyler ile direk temasın bir sonucu olarak kişi tarafından hissedilen titreşim olarak tanımlanır. Bu yüzeyler; bir binanın zemini, bir aracın koltuğu veya güçle çalıştırılan bir aletin tutamak kısmı olabilir. Titreşimin direk insan vücudu üzerine etkileri oldukça ciddi olabilir. Bazı durumlarda, belli titreşim frekans ve seviyelerine maruziyet, iç organlar üzerinde kalıcı hasarlar verebilir. Titreşim, konforsuzluk hissine, iş veriminde düşüşe veya fiziksel hasara neden olabilir. Kişilerin maruz kaldığı titreşimin güvenli seviyelerini belirlemek ve değerlendirmek için titreşim ölçüm ve analizleri gereklidir.

El- Kol Titreşimi
Enerji ile çalışan aletlerden yayılan, parmaklardan veya elin avuçlarından vücuda giren mekanik enerjiye el-kol titreşimi denir. Operatörü el-kol titreşimine maruz bırakan ve enerji ile çalışan aletler bir çok endüstri alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. El-kol titreşim maruziyeti üretim, taşçılık, maden, inşaat, tarım ve ormancılık alanlarında elle kullanılan, enerji ile çalışan aletlerden kaynaklanabilir. Titreşimin zararlı etkilerinden kaynaklanan semptromlar şu durumları içerir;

– damarsal hastalıklar
– kemik ve eklem hastalıkları
– kas hastalıkları
– diğer hastalıklar (tüm vücut, merkezi sinir sistemi)

Tüm Vücut Titreşimi
Vücuda birçok yolla giren ve vücuda girdiği yere yakın olmayan organları da etkileme potansiyeli olan titreşim çeşidine verilen isimdir. En önemli giriş yolları şunlardır

Ayaklar
Kalça
Sırt
Başın arka tarafı
Bir işyeri bileşkesi içinde bu tür titreşimden etkilenmiş kişi ya oturuyor ya da ayaktadır. Çalışan ayakta ise, enerji ayaklar yoluyla vücuda girecektir. Kişi oturur durumda iken, bazı durumlarda enerji, koltuk arkalığı veya sırt arkalığından vücuda girerken, esas olarak kalça ve ayaklar yoluyla vücuda geçer. Bazen gemi, uçak gibi taşıma araçlarında uzanmış halde bulunan kişiler de bu titreşimden etkilenebilirler. Bu durumda titreşimin vücuda sırttan girdiğinin kabul edilmesi normaldir.

Yıllar boyunca titreşim maruziyetinin insan vücuduna etkileri konusunda çalışılmıştır. Hayvan ve insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, yüksek seviyelerde titreşim maruziyetinin hayati organlara zarar vererek sağlık üzerinde ciddi etkilerinin olduğu gözlenmiştir. Bu çeşit bir zarar verebilecek titreşim seviyesi büyük ölçüde rahatsızlık hissine neden olur ve insanlar, uzun aralıklarda bu seviyede titreşime maruz kalamazlar. Tüm vücut titreşimine işyeri maruziyeti, hafif rahatsızlık hissine neden olan, ancak hemen göze çarpmayan, daha çok uzun dönemli sağlık etkileri olan titreşim büyüklüklerini ve maruziyet sürelerini içerir. Tüm vücut titreşiminin aşağıdaki durumlarda insan üzerinde etkisi vardır:

Algı
Rahatsızlık
Görüş ile etkileşim
Fine motor task ile etkileşim
Omurga incinmeleri
Sindirim sistemi hasarları
Üreme sistemi hasarları
Bu etkilerin bazıları -örneğin algı- bir sağlık sorunu olarak tanımlanamaz. Diğerleri için durum tartışmalıdır. Örneğin sindirim sistemi üzerine etkileri tam olarak kanıtlanamamıştır. Kısa süreli ve büyüklüğü yüksek olmayan tüm vücut titreşimi maruziyeti, sıkıntı vererek iş etkinliğinde düşüşe ve konsantrasyon kaybına neden olabilir. Tüm vücut titreşimine mesleki maruziyet, bazı endüstriyel proseslerde olabileceği gibi genel olarak ulaşım sektöründe de rastlanan bir durumdur. Kara, hava ve deniz ulaşımı rahatsızlık veren, hareketleri kısıtlayan veya yaralanmaya sebep olabilen titreşimler üretebilir. Tüm vücut titreşimine maruz kalınabilecek aktiviteler şunlar olabilir: Traktör kullanımı, askeri araçlar ve benzerleri (örneğin, tank), buldozerler, greyderler, kazıcılar, kamyonlar, silindirler, orman makineleri, maden ve taş ocağı ekipmanları, forkliftler gibi arazi araçları, bazı otobüs veya tramvay kullanımı, helikopter veya kanatlı hava taşıma aracı kullanımı, beton yapım makinesi kullanımı, bazı demiryolu taşıma aracı kullanımı, motosiklet kullanımı, araba veya panelvan kullanımı, bazı spor aktiviteleri, bazı endüstriyel ekipmanlar. Büyük titreşime ve şoklara maruziyet en fazla buldozer, endüstriyel kamyon ve traktör gibi arazi araçlarının kullanımı nedeniyle meydana gelir.

Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümü (El – Kol Titreşim Maruziyeti)
Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümü (Tüm Vücut Titreşim Maruziyeti)

Termal Konfor Ölçümü

Termal konfor deyimi, çalışma ortamında, çalışanların büyük çoğunluğunun ısı, nem, hava akımı gibi iklim şartları açısından, gerek bedensel ve gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken, belli bir rahatlık içinde bulunmasını ifade eder. Eğer çalışma ortamında termal konfor şartları yok ise, önce sıkıntı hissedilir daha sonra rahatsızlık duyulmaya başlanır. Hava sıcaklığı, nem, hava akım hızı, termal radyasyon, çalışma ortamında termal konforu etkileyen sebeplerdir. Bu faktörlerin insanın bünyesine uygun halde olmaması, insanın çalışma kapasitesini, iş verimini düşürür.

Termal konfor söz konusu olduğunda, genel manada her ne kadar sadece sıcaklık akla gelse de durum bundan çok farklıdır. Termal konfor bileşenleri olan sıcaklık, bağıl nem, hava akış hızı ve radyan sıcaklık niceliklerinin aynı andaki etkisi, hissedilen sıcaklık yani efektif sıcaklık tanımını ortaya çıkarmıştır.

Bazen, termometre sıcaklığı 30 C° olan bir ortam, termometre sıcaklığı 25 C° olan bir ortamdan daha fazla konfor hissi yaratabilir. Bu tamamen hava akış hızı, bağıl nem ve radyan sıcaklığın etkisinden olmaktadır. Buna benzer bir örnek de bölgelerimizden verebiliriz. Mesela Doğu Anadolu Bölgesi, termometre sıcaklığı olarak kış mevsiminde oldukça düşük sıcaklıklara sahip olmaktadır. Trakya Bölgesi’nde ise termometre sıcaklığı eksi değerlere çok sık düşmez. Ama bu bilinen değerlere rağmen Doğu Anadolu Bölgesi’nden Trakya’ya gelen biri hissettiği soğuğa şaşırabilmektedir. Bunun en büyük etkeni rüzgar ve nemdir. Nemin ve rüzgar hızının yüksek oluşu söz konusu durumu oluşturmaktadır.

Isının Çalışan Üzerindeki Baskısının Tahmini “WGBGT”
Termal Rahatlık için Şartların Belirlenmesi “PMV” ve “PPD”

Toz Ölçümü

Mineral tozlarının, insanların solunum, sistemi üzerindeki zararlı etkileri toz parçacıklarının yalnız fiziksel şekline bağlıdır diye düşünülebilir. Değişik durumlarda tane şekli sadece çok az önem taşır. Tozlarda partikül boyutu. kadar mineralojik yapı ve kimyasal bileşim de önemlidir. Günümüzde çoğu araştırmacı, hastalıkların mineral toz parçacıkları ile etkileşimi sonucu ortaya, çıktığını vurgulamıştır. Bu durumda hastalığa sebep olan ajan, yani mineral toz parçacıkları biyolojik sistemden geçerek etkileşir. Hastalık oluşturabilecek mineral toz partiküllerin yüzey, kimyasal ve elektrik, özellikleri mekanik özellikleri kadar önem taşır.

Solunum Sistemine Zarar Veren Tozlar: Silika, kömür ve demir gibi bazı cevher tozları.
Zehirleyici Tozlar: Berilyum, cıva, kurşun, arsenik.
Radyoaktif Tozlar: Uranyum, radyum, toryum.
Patlayıcı Tozlar: Kömür ve kükürt ile magnezyum, alüminyum, çinko, demir gibi bazı cevher tozları.

Tozun neden olduğu akciğer hastalıkları uzun senelerden beri bilinmesine karşın, konuya önem verilmesine ve önlemlerin alınmasına ancak 20. yüzyılda başlanmıştır. Son senelerde konunun önemi daha iyi anlaşılmış ve madencilikte, tünel açmada ve açık ocaklarda toz kontrol ve toz bastırma yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır.
Toz insan sağlığına verdiği zararlardan başka genel olarak da bir rahatsızlığa da neden olur. Rahatsızlık toz bulutlarının oluşması ve görüş mesafesinin azalması sonucu artar ve morali bozar. Mekanik aletlere ve hassas elektronik sistemlere zarar verir. Direk olarak kaza sıklığını artırır, çalışmalarda değişik nedenlerle zaman kayıplarına neden olur, fazladan tamir ve bakım masrafı çıkararak işletme maliyetlerini artırır.

İşyeri Ortamı Toplam Tozların Konsantrasyonu
İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
Kişisel Toplam Tozların Konsantrasyonu

Kimyasal Ölçümler

İşyerinde çalışma ortamında kimyasal etkenler bakımından değerlendirmede ilk adım; uygulanılan işlem ve kuşkulanılan tehlikeli etkenlerin saptanmasıdır. Daha sonra bunların özellikleri tanımlanarak maruziyetin niteliği belirlenir.

Tehlikeli etkenlerin düzeyleri; bir çok kimyasal madde ve partikül için hava numunesi alınması ve analizleri gibi farklı bir çok teknikler / yöntemler kullanılarak nitelik ve/veya nicelik olarak belirlenir. Kimyasal ortam ölçümlerinde ortamdan alınan numune örneği laboratuvarda enstrümental veya gravimetrik analizler doğrultusunda çalışılır.

Havadaki Benzen Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Havadaki Toluen Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Havadaki Ksilen Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Havadaki Uçucu Organik Bileşik Konsantrayonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Havadaki Ağır Metal Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Havadaki Arsenik Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Havadaki Karbonmonoksit Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Havadaki Oksijen Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Havadaki Sülfürik Asit Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Havadaki Uçucu Olan Asitlerin Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Toz İçerisindeki Serbest Silis Analizi (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Havadaki Uçucu Olmayan Asitlerin Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (İşyeri Ortamı)
Havadaki Alkali Tozları Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Asbest Ölçüm ve Numune Alma İşlemleri (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu

Beton Karma Suyu Analizleri

Diğer Hizmetlerimiz

Çimento ile su arasındaki hidrotasyonu sağlamak açısından beton karma suyununun içeriği çok önemlidir. Bu bağlamda “TS EN 1008 Beton-Karma suyu-Numune alma, deneyler ve beton endüstrisindeki işlemlerden geri kazanılan su dahil, suyun, beton karma suyu olarak uygunluğunun tayini kuralları” standardına göre beton karma suyunun analizi ve içeriği tespit edilmelidir. Suyun içerisinde bulunan anyonlar ve katyonların aralarındaki ilişki, meydana getirecekleri reaksiyonlar ile betonun işlenebilirliği, mukavemeti, priz süresi ve kullanım alanı hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

Laboratuvarımız Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite olup, TS EN 1008 standardına uygun olarak Beton Karma Suyu Numunesi Alma, Beton Karma Suyu Analizleri ve raporlaması gerçekleştirilmektedir.

pH Tayini
Sıcaklık Tayini
Toplam Askıda Katı Madde Tayini
Alkalinite Tayini
Asidite Tayini
Deterjan Tayini
Koku Tayini
Klorür Tayini
Magnezyum Tayini
Nitrat Tayini
Organik Madde Tayini
Renk Tayini
Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini
Toplam Fosfor, Fosfat Fosforu (Organik ve İnorganik Fosfor), Orto Fosfat, Fosfat (Çözünebilir Reaktif Fosfor) Tayini
Toplam Katı Madde Tayini
Toplam Sertlik Tayini
Sıvı ve Katı Yağ Tayini
Sülfat Tayini

Periyodik Kontroller

Basınçlı Kap ve Tesisatları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontrol Nedir?
Bir ekipmanın güvenli bir şekilde, hedeflenen fonksiyonlarını yerine getirip getirmediğinin tespit edilmesi için periyodik olarak yapılan muayene işlemleridir. Periyodik kontrol, periyodik muayene yada fenni muayene olarak da adlandırılmaktadır.

Yasal Geçerlilik
TS 17020’ye göre A tipi bağımsız muayene kuruluşu olarak faaliyet gösteren firmamızın düzenlediği periyodik kontrol raporları gerek iç denetimlerin gerekse çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı iş müfettişleri tarafından yapılan denetlemelerin gerektirdiği yasal yetkiye sahiptir.

Kimler Yetkilidir?
İş ekipmanlarının kullanımında, sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde belirtilen iş ekipmanlarının teknik özelliklerinin gerektirdiği ilgili branşlardan mühendis, tekniker ve yüksek teknikerleri periyodik kontrolleri yapmaya yetkilidir.

Periyodik Kontroller

1) Basınçlı Kap ve Tesisatları Periyodik Kontrolü

Amacı doğrultusunda içerisindeki gaz, buhar veya sıvı akışkanlarını 0,5 bar’ dan daha fazla basınca maruz kalarak muhafaza eden sabit ya da hareketli kaplara BASINÇLI KAP denir.
Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.

İlgili Yasal Mevzuat
Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.

Kimler Yetkilidir?
Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.

Muayene Kapsamındaki Basınçlı Ekipmanlar
Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Boyler Periyodik Kontrolü, Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü, Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kızgın Su – Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik Kontrolü, Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Otoklav Periyodik Kontrolü, Sanayi Gaz Tanklarının Periyodik Kontrolü, LPG Tankı Periyodik Kontrolü.

Kaldırma ve İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Vinçler, caraskallar, forkliftler, liftler, transpaletler, mobil vinçler, kule vinçler, asansörler kurulum ve kullanma koşulları açısından sürekli gözetim altında tutulması gereken iş makinalarıdır. Ülkemizde kaldırma araçlarının yanlış kullanılması ve kusurlu araçların kullanılması sonucu çok sayıda üzücü kaza olmaktadır.
Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşullarının gereği, hem de yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı bir uygulamadır.
“Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve bir kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır.”
Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.

İlgili Yasal Mevzuat
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince; Kaldırma ve iletme ekipmanları, yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren belge düzenlenmelidir.

Kimler Yetkilidir?
Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.

Muayene Kapsamındaki Kaldırma Ekipmanları
Forklift Periyodik Kontrolü, Caraskal Periyodik Kontrolü, Vinç Periyodik Kontrolü, Lift Periyodik Kontrolü, Transpalet Periyodik Kontrolü, Mobil Vinç Periyodik Kontrolü, Kule Vinç Periyodik Kontrolü, Platform Periyodik Kontrolü, Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü, Hubzug Periyodik Kontrolü, Trifor Periyodik Kontrolü, Halat/Sapan Periyodik Kontrolü, Çektirme Cihazları Periyodik Kontrolü, Dış Cephe Platformu Periyodik Kontrolü, Kaldırma Platformu Periyodik Kontrolü, Yürüyen Merdiven Periyodik Kontrolü, İş Makinaları Muayeneleri Periyodik Kontrolü

Elektriksel Kontroller

a) Elektrik İç Tesisat Uygunluk Kontrolü

İşyerlerinde Elektrik tesisatının kontrolü yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.
Elektrik tesisatının uygunluğuna yönelik yapılan kontroller;
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılmalıdır.

İlgili Yasal Mevzuat:
21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.

Kimler Yetkilidir?
Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Muayene Kapsamındaki Kontroller
Kuvvetli akım tesisatının ölçüm ve kontrolleri, Aydınlatma tesisatının ölçüm ve kontrolleri, Paratoner tesisatının ölçüm ve kontrolleri, Topraklama tesisatının ölçüm ve kontrolleri, Elektrik tesisatı uygunluk raporu, Gövde koruma topraklaması, Pano ve işletme topraklaması, Patlayıcı ortam elektrik tesisatının kontrolü.

b) Topraklama Tesisatı Kontrolü

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereğince; işyerlerinde topraklama tesisatı yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve raporlanmalıdır.

İlgili Yasal Mevzuat:
21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.

Genel olarak ölçüm yapılması gereken noktalar
Ana Dağıtım Panoları, Tali Panolar, Kombine priz kutuları, Son Kullanıcı noktaları, Elektrikle çalışan makinalar ve ekipmanlar.

c) Paratoner Uygunluk Kontrolü

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereğince; işyerlerinde paratoner tesisatı yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve raporlanmalıdır.
Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Muayene Kapsamındaki Kontroller
Koruma Borusu Kontrolleri, İndirme İletkenleri Kontrolleri, Muayene Klemensi Kontrolleri, Çatı Üstü Kontrolleri, Paratoner Topraklama Ölçümü

EĞİTİMLERİMİZ

Uygulamalı ICP-MS / ICP-OES / AAS Eğitimi

Eğitimde Kullanılacak Cihaz: AGILENT ICP-MS 7700 X
Eğitimin Amacı: Bu eğitim ile ICP-MS çalışma prensibini, metod oluşturulmasını kavramak. Karşılaşılan sorunlar ve çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak.
Eğitim Programı: Katılımcılar 2 gün süresince ICP-MS hakkında teorik ve uygulamalı olarak eğitim alacaklardır.

1. Gün:

AND Analiz Laboratuvar Tanıtımı
Spektroskopiye Giriş
AAS Tanıtımı
ICP-OES Tanıtımı
ICP-MS Tanıtımı
ICP-MS Kullanım Alanları
ICP-MS Ekipmanları
ICP-MS Standart Hazırlama
ICP-MS Kullanım Öncesi Hazırlıklar
2. Gün:

Software Anlatımı
Kalibrasyon Çizilmesi
Numune Çalışılması
Katılımcı Profili: Çevre, Gıda, İlaç, Kozmetik alanında üretim, laboratuvar veya idari işler alanında çalışanlar, Gıda mühendisleri, Çevre mühendisleri, Kimyagerler, Kimya mühendisleri ve ilgili bölüm öğrencileri.

Eğitim ile ilgili detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için Eğitim Başvuru Formu‘nu doldurabilirsiniz.

Uygulamalı GC FID / ECD / MS Eğitimi

Eğitimde Kullanılacak Cihaz: AGILENT GC-FID 7890B
Eğitimin Amacı: Bu Eğitim İle GC Çalışma Prensibini, Metod Oluşturulmasını Kavramak, Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözümleri Hakkında Bilgi Sahibi Olmak.
Eğitim Programı: Katılımcılar 2 gün süresince GC ve dedektörleri hakkında teorik ve uygulamalı olarak eğitim alacaklardır.

1. Gün:

AND Analiz Laboratuvar Tanıtımı
Kromotografiye Giriş
GC Tanıtımı
GC Dedektörleri
GC Kullanım Alanları
GC Standart Hazırlama
GC Kullanım Öncesi Hazırlıklar
2. Gün:

Software Anlatımı
Numune Çalışılması
Katılımcı Profili: Çevre, Gıda, İlaç, Kozmetik alanında üretim, laboratuvar veya idari işler alanında çalışanlar, Gıda mühendisleri, Çevre mühendisleri, Kimyagerler, Kimya mühendisleri ve ilgili bölüm öğrencileri.

Eğitim ile ilgili detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için Eğitim Başvuru Formu‘nu doldurabilirsiniz.

Uygulamalı IC Eğitimi

Eğitimde Kullanılacak Cihaz: DIONEX IC 5000+
Eğitimin Amacı: Bu eğitim ile IC çalışma prensibini, metod oluşturulmasını kavramak, karşılaşılan sorunlar ve çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak.
Eğitim Programı: Katılımcılar 2 gün süresince IC ve dedektörleri hakkında teorik ve uygulamalı olarak eğitim alacaklardır.

1. Gün:

AND Analiz Laboratuvar Tanıtımı
Kromotografiye Giriş
IC Tanıtımı
IC Dedektörleri
IC Kullanım Alanları
IC Standart Hazırlama
IC Kullanım Öncesi Hazırlıklar
2. Gün:

Software Anlatımı
Numune Çalışılması
Katılımcı Profili: Çevre, Gıda, İlaç, Kozmetik Alanında Üretim, Laboratuvar Veya İdari İşler Alanında Çalışanlar, Gıda Mühendisleri, Çevre Mühendisleri, Kimyagerler, Kimya Mühendisleri, İlgili Bölüm Öğrencileri.

Eğitim ile ilgili detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için Eğitim Başvuru Formu‘nu doldurabilirsiniz.

BELGELERİMİZ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi

TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17025:2012 Akreditasyon Kapsamı

-

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGÜM) Yeterlik Belgesi

and analiz-çevre-emisyon-labpoint and analiz-çevre-iş sağlığı-labpoint and analiz-çevre-atık su analizi-labpoint

          

Dostlarınızla Paylaşın !

Görüşlerinizi Paylaşın

Oy vermek için tıklayın

Resim boyutu 1 Mb.dan küçük olmalıdır. Resimlerinizin boyutunu kaliteden ödün vermeden küçültmek için www.optimizilla.com/tr/ adresini kullanabilirsiniz.