ALKA ÇEVRE LABORATUVARLARI

İtibar Oyunuz
0.0
Durum Şu anda açık

Hakkımızda

Alka Çevre Laboratuvarları; endüstrileşmenin hızlandığı ülkemizde, başta Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü, Su Kirliliği Kontrolü, Atık Yağların Kontrolü, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelikleri olmak üzere Çevre Mevzuatı kapsamında yönetmeliklerin yürürlüğe girmesi ile birlikte çevre kirliliği ölçüm ve analizlerinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılması ihtiyacı artmıştır. Amacımız; Gelişen dünyada yerimizi alırken, geçmişten bize emanet bırakılan çevrenin “Yaşanabilir Bir Çevre” olarak geleceğe miras bırakılmasına katkıda bulunmaktır.

Belgelerimiz; Alka Çevre Laboratuvarları 06.08.2007 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan “LABORATUVAR YETERLİLİK BELGESİ” ni 12.12.2006 tarih ve AB-0034-T nolu belge ile

“TURKAK BELGESİ” ni alarak akredite bir laboratuvar olmuş ve bu alandaki hedeflerini büyütmüştür.

Alka Çevre Laboratuvarları; ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgelerine sahiptir. Ayrıca; Atık Yağ ve Atık Çamur analizlerinde Yeterlilik Belgesine sahip ilk firma olarak; gelişen dünyada yerimizi alırken, geçmişten bize emanet bırakılan çevrenin “Yaşanabilir Bir Çevre” olarak geleceğe miras bırakılmasına katkıda bulunmaktır.

Misyon-Vizyon

Alka Çevre Laboratuvarları; ulusal ve uluslararası boyutta birçok sektöre geniş ölçüm & analiz yelpazesiyle hizmet veren,  canlıların sağlığını doğrudan ve

dolaylı olarak etkileyen parametrelerin analiz edilmesi konusunda uzman, kaliteli ve hızlı hizmeti optimum maliyette tutan, müşterilerin güvenirliliği ile ilk tercih sebebi olan bir laboratuvar olma misyonuyla çalışmaktadır.

Alka Çevre Laboratuvarları olarak gelişen dünyada yerimizi alırken, geçmişten bize emanet bırakılan çevrenin “Yaşanabilir Bir Çevre” olarak geleceğe miras bırakılmasına katkıda bulunmaktır.

 

 

HİZMETLERİMİZ VE ANALİZLERİMİZ

Emisyon ve SEÖS Ölçümleri

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler

Deney Adı

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standardlar, işletme içi metodlar)

Bacagazı (Emisyon)
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun)

Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO2 Tayini

TS ISO 7935

Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu İle CO ve O2 Tayini

TS ISO 12039

Sabit Kaynak Emisyonlarında CO2 Tayini (Hesaplama)

TS ISO 12039

Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu İle NOx (NO+NO2) Tayini

EPA CTM 022

Baca Gazları- Destile Yakıtların Yanmasıyla Meydana Gelen Duman Yoğunluğu (İslilik) Tayini- Bacharach Yöntemiyle

TS 9503

Nokta Kaynak Emisyonları- Borudaki Gaz Akışlarının Hız Ve Debisinin Ölçülmesi

TS ISO 10780

Sabit Kaynak Emisyonlarında Nem İçeriğinin Tayini Nem Probu ile Nem Tayini
(≤180 °C baca sıcaklığı için)

EPA Metot 4
T04 (İşletme İçi Metot)

Sabit Kaynak Emisyonlarında- Toz Emisyon Miktarının Tayini (baca içi örnekleme)
Toz Emisyon Miktarının Tayini (baca dışı örnekleme)

EPA Metot 17
EPA Metot 5

Sabit Kaynak Emisyonlarında Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Elle Tayini Referans Metot

TS ISO 9096

Sabit Kaynak Emisyonları- Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini Bölüm 1:Manuel Gravimetrik Metot Referans Metot

TS EN 13284-1

Sabit Kaynak Emisyonlarında Toplam Flor Miktarının Tayini- SPADNS Metodu

EPA Metot 13 A

Sabit Kaynak Emisyonları- HF Örneklemesi ve Gaz halindeki Florürlerin Kütle Konsantrasyonunun Tayini- Referans Metot

ISO 15713

Sabit Kaynak Emisyonları-HCl Olarak Tanımlanan Gaz Halindeki Klorürlerin Kütle Konsantrasyonunun Tayini- Standart Referans Yöntem

TS EN 1911

Sabit Kaynakların Baca Gazı Emisyonlarında Amonyak Tayini

SCAQMD Metot 207.1

Sabit Kaynak Emisyonlarında Formaldehit Örneklemesi ve Spektrofotometrik Tayini

EPA Metot 323
EPA Metot 316

Hidrojensülfür (H2S) Tayini

EPA Metot 11
VDI 3486 part 2

Sabit Kaynak Emisyonlarında Sülfirik Asit Buharı ve SO2, SO3Miktarının Tayini

EPA Metot 8

Hidrojen Siyanür (HCN) Örneklemesi ve Spektrofotometrik Tayini

CARB 426

Krom VI (Cr6+) Tayini

CARB 425

Koku Tayini
Adsorbsiyon Metodu

TS EN 13725
TS EN 13725/AC

Sabit Kaynak Emisyonları-Metal Örnekleme ve Tayini (Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, P, Pb, Sb, Se, Tl, Zn, Al, V)

EPA Metot 29
CARB 436
TS EN 14385

Sabit kaynak emisyonları - Gaz halindeki her bir organik bileşiğin kütle derişiminin tayini - Çözücü özütlemesi veya ısısal tarafından izlenen sorptif numune alma yöntemi

TSE CEN/TS 13649

Toplam Organik Gaz Derişimlerinin Belirlenmesi (Alev İyonlaştırma Analizörü )

EPA 25 A

Baca Gazlarında Düşük Derişimlerde Bulunan Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun Kütle Derişiminin Tayini- Alev İyonlaştırma Detektörü Kullanılan Sürekli Metot- Referans metot

TS EN 12619

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS)

Sabit Kaynak Emisyonları- Otomatik Ölçüm Sistemlerinin Kalite Güvencesi (KGS2 ve YGT Kapsamında Toz, O2, CO, NOx, SO2, Nem, Hız, Flor, Klor, TOC)

TS EN 14181
(QAL-2 AST) Sabit Kaynak Emisyonları Otomatik Ölçüm Sistemlerinin Kalite Güvencesi

Sabit Kaynak Emisyonları Kükürt Dioksit (SO2) Kütle Derişiminin Tayini

TS EN 14791

Sabit Kaynak Emisyonları Karbon Monoksit (CO) Kütle Derişiminin Tayini Referans Metot: Yayılma Özelliği Olmayan Kızıl Ötesi Spekterofotometri

TS EN 15058

Sabit Emisyon Kaynakları- Oksijenin (O2) Hacim Derişimi Tayini Referans Metot- Paramanyetizma

TS EN 14789

Sabit Kaynak Emisyonları- Azot oksitlerin (NOx) Kütle Derişiminin Tayini

TS EN 14792

Sabit Kaynak Emisyonları- Bacalarda Su Buharı Tayini- Referans metot

TS EN 14790

Su Atık Analizleri

pH Tayini
İletkenlik Tayini
Renk
Asidite / Alkanite Tayini
Fekal / Toplam Koliform
Toplam Katı Madde
Çözünmüş Katı Madde
Çökebilen Katı Madde
Askıda Katı Madde
Yağ Gres Tayini
Sülfit Tayini
Ağır Metal Analizleri (Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, Zn, ...)
Nitrat / Nitrat Azotu Tayini
Nitrit / Nitrit Azotu Tayini
Amonyum / Amonyum Azotu Tayini
Toplam Azot
Florür / Klorür
Krom +6
Klor / Klordioksit / Serbest Klor / Ozon
Siyanür / Sülfür / İyodür
Fenol / Sülfat
KOİ / BOİ5
Yüzey Aktif Madde ( Anyonik / Katyonik )
Silika / Bor / Baryum / Selenyum
Toplam Fosfor / Orto Fosfat

Hava Kalitesi Ölçümleri

Kısa ve Uzun Vadeli Hava Kalitesi Ölçümlerinin Yapılması
Hava Kalitesi Modellemesi
Kirlilik Dağılım Haritalarının Çıkarılması
Tesis Çevresi Hava Kalitesi Haritasının Çıkarılması
Çöken Toz, Toplam Toz ve PM 10 Analizlerinin Yapılması
Uçucu Organik Bileşik (VOC) Ölçümlerinin Yapılması
SO2, NO2, BTX, OZON, HCI, HF Ölçümlerinin Yapılması

Atık Yağ Analizleri

Atık Yağ (Ek 1) Analizleri ( A.Y.K.Y. )
Arsenik
Kadmiyum
Krom
Klorür
Kurşun
Toplam Halojenler
Poliklorlubifeniller
Sınıf Tesbitinin Yapılması
Parlama Noktası Tayini

Çevresel Gürültü ve Titreşim

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, ulaşım araçları, kara yolu trafiği, demir yolu trafiği, hava yolu trafiği, deniz yolu trafiği, açık alanda kullanılan teçhizat, şantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, işyerleri ve benzeri ile rekreasyon ve eğlence yerlerinden çevreye yayılan gürültü dâhil olmak üzere, insan faaliyetleri neticesinde oluşan zararlı veya istenmeyen açık hava seslerinin ölçümü gerçekleştirilmektedir.

Çevre İzin Lisans Yönetmeliğinin EK-1 ve EK-2’sinde yer alan işletmeler, tesisler için; değerlendirme yöntemleri kullanılarak oluşması muhtemel çevresel gürültü seviyelerinin belirlendiği ve sınır değerlerin aşılıp aşılmadığını gösteren Akustik Rapor hazırlanmaktadır.

Çevre İzin Lisans Yönetmeliğinin EK-1 ve EK-2’sinde yer almayan işletmeler, tesisler, işyerleri için; değerlendirme yöntemleri kullanılarak oluşması muhtemel çevresel gürültü seviyelerinin belirlendiği ve sınır değerlerin aşılıp aşılmadığını gösteren Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu hazırlanmaktadır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-I listesinde bulunan ve Çevre İzin Lisans Yönetmeliğinin EK-1 ve EK-2‘sinde yer alan “ * “ işareti bulunmayan kurulması planlanan işletmelerin, tesislerin ve ulaşım kaynaklarının değerlendirme yöntemleri kullanılarak oluşması muhtemel çevresel gürültü seviyelerinin belirlendiği ve sınır değerlerin aşılması halinde alınacak tedbirlerin bütününü içeren Planlanan Faaliyetler İçin Akustik Rapor hazırlanmaktadır.

Maden ve taş ocakları ile benzeri alanlarda patlama nedeniyle oluşacak titreşimlerin, inşaatlarda kazık çakma ve benzeri titreşim yaratan operasyonların ve inşaat makinelerinin oluşturduğu titreşimlerin ve binalarda, bina içindeki makine ve teçhizatın yaratacağı titreşimlerin belirlendiği ve sınır değerlerin aşılıp aşılmadığını gösteren Titreşim Raporu hazırlanmaktadır.

Firmamız Yeterlik ve Akreditasyon kapsamında yetkili (Çevresel Gürültü seviyesi ölçüm ve raporlandırması için A2 sertifikalı, Akustik gürültü ölçüm ve raporlandırma için ise B1 sertifikalı) personellerle gerekli ölçümleri yapmakta Akustik Rapor ve Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu hazırlayabilmektedir.

Atık Çamur ve Toprak Analizleri

Arıtma Çamuru Analizi
As (Arsenik)
Ba (Baryum)
Cd (Kadmiyum)
Cr toplam (Krom Toplam)
Cu (Bakır)
Hg (Civa)
Mo (Molibden)
Ni (Nikel)
Pb (Kurşun)
Sb (Antimon)
Se (Selenyum)
Zn (Çinko)
Klorür Florür
Sülfat
DOC (Çözünmüş Organik karbon)
TDS ( Toplam çözünen katı)
Fenol indeksi
Proses Atıkları Analizi
Toprak Analizleri

İş Hijyeni Ölçümü Test ve Analizleri

Fiziksel Faktörler

Gürültü

Akustik iş yerinde maruz kalınan gürültünün tayini ve bu gürültünün sebep olduğu işletme kaybının tahmini

TS 2607 ISO 1999, 2005

2

Fiziksel Faktörler

Gürültü

Akustik makine ve donanımdan yayılan gürültü- İthal Edilebilir düzeydeki çevresel düzeltmelerle yansıtıcı bir düzlem üzerinde esas olarak açık bir alandaki iş mahalinde ve belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini

TS EN ISO 11201, 2012

3

Fiziksel Faktörler

Gürültü

Akustik makine ve donanımdan yayılan gürültü- bir iş istasyonundaki ve benzer çevresel düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyesinin tayini

TS EN ISO 11202, 2010

4

Fiziksel Faktörler

Gürültü

Akustik makine ve donanımdan yayılan gürültü- bir iş istasyonundaki ve belirtilen diğer konumlarda emisyon ses basınç seviyelerinin ölçülmesi- çevresel düzeltmeler gerektiren yöntemi

TS EN ISO 11204, 2012

5

Fiziksel Faktörler

Gürültü

Akustik çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi, Bölüm 2: Çevre gürültü seviyesinin tayini

TS ISO 1996-2, 2009

6

Fiziksel Faktörler

Titreşim

Mekanik titreşim- kişilerin maruz kaldığı, elle iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi Bölüm 1 : Genel Kurallar

TS EN ISO 5349-1, 2005

7

Fiziksel Faktörler

Titreşim

Mekanik Titreşim- Kişilerin Maruz Kaldığı, Elden Vucuda İletilen Titreşimin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi

TS EN ISO 5349-2, 2004

8

Fiziksel Faktörler

Titreşim

Mekanik Titreşim- Titreşim Emisyon Değerinin Belirlenmesi Amacıyla Hareketli Makinaların Deneye Tabi Tutulması

TS EN 1032+A1, 2011

9

Fiziksel Faktörler

Titreşim

Mekanik Titreşim ve şok- Tüm vücut titreşimine maruz kalma değerlendirilmesi- Bölüm1 genel kurallar

TS ISO 2631-1, 2013

10

Fiziksel Faktörler

Termal Konfor

Sıcak ortamlar- Wbgt (Yaş Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısının Tahmini

TS EN 27243, 2002

11

Fiziksel Faktörler

Termal Konfor

Orta Dereceli Termal Ortamlar Pmv Ve Ppd İndislerinin Tayini Termal Rahatlık İçin Şartların

Belirlenmesi

TS EN ISO 7730, 2005

12

Fiziksel Faktörler

Aydınlatma

Measurement of lighting Level İn The Work Place Canada Occupational Safety And Health Regulations, Part VI

COHSR-928-IPG-039, 2008

13

Fiziksel Faktörler

Toz Ölçümü

General Methods for sampling and gravimetric analysis of respirable and ınhalable dust

MDHS 14/3, 2000

14

Fiziksel Faktörler

Toz Ölçümü

Standart Test Method For Respirable Dust in workplace atmospheres using cyclone samplers

ASTM D 4532, 2010

15

Fiziksel Faktörler

Süspansiyon durumundaki madde ölçümü

Hava kirliliği Ölçme Metodları Havada Süspansiyon Durumunda Bulunan Maddeler Miktarının tayini

TS 2361, 1976

16

Fiziksel Faktörler

Manyetik Alan

İnsanların elektrik, manyetik ve elektromanyetik alanlara ( o hz-300 ghz) maruz kalması ile ilgili ölçmeler ve hesaplama işlemlerine ait temel standart

TS EN 50413, 2014

17

Kimyasal Faktörler

Voc Maruziyeti

İşyeri hava kalitesi – uçucu organik bileşiklerden numune alma ve çözücü deserpsiyonu / gaz kromotografisiyle analiz Bölüm 1: Pompa ile numune alma yöntemi

TS ISO 16200-1, 2003

18

Kimyasal Faktörler

Voc Maruziyeti

İşyeri hava kalitesi – uçucu organik bileşiklerden numune alma ve çözücü deserpsiyonu / gaz kromotografisiyle analiz Bölüm 2: difüzyonla numune alma yöntemi

TS ISO 16200-2, 2003

19

Kimyasal Faktörler

Formaldehit Analizi

Formaldehyde By Vıs

NIOSH 3500, 1994

20

Kimyasal Faktörler

Amonyak

Ammonia

NIOSH 6015, 1994

21

Kimyasal Faktörler

Asbest

Asbestos and other fibers by PCM

NIOSH 7400, 1994

22

Kimyasal Faktörler

Silis silika Kristalleri

Silica, Crystalline, by vis

NIOSH 7601, 2003

23

Kimyasal Faktörler

Anlık Gaz ölçümü

Standard practice for measurig the conceraction of toxic gases or vapors using detector tubes

ASTM D 4490-96, 2011

24

Kimyasal Faktörler

Uçucu organik bileşikler (örnekleme+ analiz) 2 ayrı metot halinde

Standard practice for sampling atmospheres to collect organic compound vapors ( activated charcoal tube adsorption method)+ standard practice for analysis of organic compound vapors collected by the activated charcoal tube adsorption method

ASTM D 3686, 2013

ASTM D 3687, 2012

25

Kimyasal Faktörler

Ağır metaller (Al, Ba, Ag, Ti, Fe, Na, Cd, Ca, Mo, Cu, Ni, Zn)

Metal& metal oid particulates in work place atmospheres

(Atomic absorption)

OSHA ID 121

26

Kimyasal Faktörler

Oksijen

Oxygen

NIOSH 6601

27

Kimyasal Faktörler

Karbonmonoksit

CarbonMonoxide

NIOSH 6604

ÇED ve Danışmanlık

Çevre İzni Alınması
Emisyon İzni Dosyalarının Hazırlanması
Deşarj İzni Dosyalarının Hazırlanması
GSM Ruhsatı Başvuru Dosyasının Hazırlanması
Gürültü İzin Belgesi
Çevre Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi
ÇED Raporlarının Hazırlanması

BELGELERİMİZ

BİZDEN HABERLER

PARK CAM DERGİSİ

Parkcam Dergisinin İlk Sayısında Alka Çevre Laboratuvarları Olarak Sizlere Merhaba Demekten Büyük Bir Mutluluk Duyuyoruz…

Alka Çevre Laboratuvarları PAKİSTAN'da...

STM firması nın Pakistan karaçi limanında inşası devam eden denizde ikmal projesi kapsamındaki Gemide İşçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında H2S ve SO2 parametrelerinin ölçümleri Alka Çevre Laboratuvarları tarafından yapılmıştır.

Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı tarafından Pakistan Deniz Kuvvetleri ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Karaçi Tersanesi'nde inşa edilmek üzere 1 adet Denizde İkmal Tankeri (Fleet Tanker) Tedarik Projesi kapsamında; Dizayn Paketi, Malzeme, Ekipman, ELD, Yedek Parça, Test ve Tecrübelerin yapılması, Tersane ve Kullanıcı Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetlerinin verilmesini içeren Sözleşme, Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı ile STM arasında 22 Ocak 2013 tarihinde Rawalpindi/Pakistan’da imzalanmıştır.

Yaklaşık dört sene içerisinde tamamlanacak projenin önemli kilometre taşlarından birisi olan "Saç Kesme Töreni" 27 Kasım 2013 tarihinde KS&EW Tersanesi/Karachi’de icra edilmiş ve geminin inşaasına başlanmıştır.

Tamamen Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda özgün bir şekilde tasarlanan ve yüzde 50’si tamamlanan gemi; 15.600 ton ağırlığa, yaklaşık olarak 155 metre uzunluğa ve maksimum 30 knot hıza sahip olma özelliği taşımaktadır. Türkiye’nin platform bazında yaptığı en büyük ihracat projesi olarak yüksek öneme haiz olan Pakistan Denizde İkmal Gemisi Projesi planlandığı gibi başarıyla devam etmektedir.

Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı...

.

REFERANSLARIMIZ

 

Dostlarınızla Paylaşın !

Görüşlerinizi Paylaşın

Oy vermek için tıklayın

Resim boyutu 1 Mb.dan küçük olmalıdır. Resimlerinizin boyutunu kaliteden ödün vermeden küçültmek için www.optimizilla.com/tr/ adresini kullanabilirsiniz.