AKare ÇEVRE LABORATUVARI

Laboratuvar Kocaeli
İtibar Oyunuz
0.0
Durum Şu anda açık

Hakkımızda

AKare Çevre Laboratuvar ve Danışmanlık hizmeti Tic. Ltd. Şti  olarak ülkemizde çevre ölçümleri kapsamında Kocaeli’nde 2015 yılında kurulmuştur ve tüm sanayi kuruluşlarına hizmet vermektedir.
AKare Çevre Laboratuvarı, uzman kadrosu ve uzun yıllar boyunca sektörde edindiği deneyim ile TS EN ISO /IEC 17025 Akreditasyon Belgesine ve T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yeterlilik Belgesine sahiptir.

AKare Çevre Laboratuvarı olarak Çevre Mevzuatları kapsamında Su- Atık su, Deniz Suyu, Yüzey Suyu, Trix Analizleri, Emisyon-İmisyon Ölçümleri  konularında en iyi ve en kaliteli hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.

akare-çevre- atık su-analiz-su analizleri-kocaeli, labpointakare, çevre, su, deniz suyu, analiz, trix analizi, kocaeli, labpointakare, çevre, emisyon, ölçüm, emisyon ölçümü, kocaeli, labpoint

Ölçüm ve Analizler

Emisyon Ölçüm ve Analizleri

Laboratuvarımızda , TC. Çevre Ve Şehircilik bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış uzman ve eğitimli personeli ile Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında emisyon ölçümü, Hava Kalitesi ( İmisyon) ölçümü (hava kalitesi) ve hava kalitesi modellemeleri gerçekleştirilmektedir.

Sanayi tesislerinin Faliyetleri sonucunda atmosferde yayılan gaz , toz vb gibi zehirli maddelerin çevre mevzuatı kapsamında Uluslararası standartlar ve Modern ölçüm yöntemleri ile örnekleme ve analizlerini yapmakta ve raporlamaktadır. Bu mevzuatlar;

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Parametreler

SO₂ Tayini
CO₂ Tayini
Partikül madde örneklemesi ve tayini
Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini
Azot monoksit (NO),
Azotdioksit (NO₂) ve
Azot Oksit ( NOx) Emisyonlarının Tayini
Karbonmonoksit (CO) Ölçüm:
Karbondioksit (CO₂) Tayini İnfrared
Oksijen (O₂) Tayini Metodu
Kükürtdioksit (SO₂ ) Tayini
Sulfirik Asit (H₂SO₄) Buharı,
Sülfürtrioksit (SO₃) ve
Kükürtdioksit (SO₂) Miktarının Tayini
Hidrojensülfür (H₂S) Oranının Tayini
Rutubet (nem) Tayini
Hız ve Debisinin Tayini
VOC örneklemesi ve Tayini
Hidrojen Klorür (HCI) Örneklenmesi ve Tayini
Hidrojen Florür (HF) Örneklenmesi ve Tayini
Hidrojen Siyanür (HCN) Örneklemesi ve Tayini
Formaldehit Örneklemesi ve Tayini
Amonyak Örneklemesi ve Tayini
Hidrojen Sülfür Örneklemesi ve Tayini
Krom +6 Örneklemesi ve Tayini
PAH örneklemesi
Halojen örneklemesi (HBr,HF,HCl,Cl2)
Metal Örneklemesi
PCCD/PCDF örnekleme (Dioksin ve furan)
SVOC Örneklemesi

İmisyon Ölçüm Ve Analizleri

İmisyon Ölçüm ve Raporlama Hizmetleri
HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ
ALANSAL KAYNAKLARIN ÖLÇÜMLERİ
Pasif Örnekleme Yöntemi ile VOCS, BTEX, SO2, NOx (NO ve NO2), NH3, O3 , HF, HCL,
H2S, Formaldehit Tayini
Partikül Madde (PM10) Örnekleme ve Tayini
Partikül Madde (PM10)’da Metal Tayini (Pb, As, Cd, Ni )
Karbonmonoksit (CO) Tayini
Çöken Toz Ölçümleri
Çöken Tozda Metal Tayini ( As, Ni, Cd, Pb )
Çevre Havasında Uçucu Organik Madde (VOC) Tayini
Uzun Vadeli (UVS) ve Kısa Vadeli (KVS) Hava Kalitesi Ölçümleri
MODELLEME ÇALIŞMALARI
Hava Kalitesi Modelleme Çalışmaları
Konut, Endüstri, Tarik Kaynaklı Kirlilik Dağılım Haritası Çalışmaları
Şehirlerin Temiz Hava Planlarının Oluşturulması Çalışmaları

Su – Atık Su Analizi

Akare Çevre Laboratuvarı olarak Su Kaynaklarının korunması amacıyla ülkemizce yürürlüğe konulan mevzuatlar kapsamında su-atıksu- yüzey suyu analizlerini yapmaktayız. Laboratuvar olarak analizlerimizi uzman kadromuz ile güncel uluslararası standartları ( USA , SM , TS, CARB , VDI vb.) referans alarak , su,atıksu, yüzey suyu analizleri yapmakta ve mevzuattaki değerleri karşılamaktadır.

Numuneler Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili personellerimiz tarafında alınmakta ve uygun koruma ve şaklama koşulları sağlanarak laboratuvarımıza getirilmekte ve analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarımız aşağıdaki parametrelerden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir.

Laboratuvarımız Su-Atıksu, Yüzey Suyu, gibi tüm su numunelerin analizlerini , gerek Çevre Mevzuatı kapsamında , gerekse Müşterilermizin Talepleri Doğrultusunda yapılan analizler aşağıdaki gibidir.

31.12.2004 R.G.No: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında
20.03.2010 R.G.No:27527 Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği kapsamında
09.01.2006 R.G.No:26048 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında
30.03.2010 R.G.No:27537 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 kapsamında.
08.01.2006 R.G.No:26047 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği kapsamında
27.06.2009 R.G.No:27271 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği kapsamında

Parametreler

Atık Sulardan Numune Alma
Su Kalitesi Numune Alma-
Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması
Nehirlerden ve Akarsulardan NumuneAlma
Yeraltı Sularından Numune Alma
Göl ve Göletlerden Numune Alma
Kirlenmiş Sahalardaki Yeraltı Suyundan
Numune Alma
pH Tayini
İletkenlik Tayini
Sıcaklık Tayini
Bulanıklık Tayini
Renk Tayini
Çözünmüş Oksijen Tayini
Tuzluluk Tayini
Sertlik Tayini
Kalsiyum (Ca) Tayini
Alkalinite Tayini
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
Toplam Katı Madde Tayini
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Toplam Çözünmüş Madde Tayini
Çökebilir Katı Madde Tayini
Yağ ve Gres Tayini
Katran ve Petrol Kökenli Yağlar, Hidrokarbonlar,Mineral Yağlar, Ham Petrol ve PetrolTürevleri ve Katran Kalıntıları,Toplam Petrol Hidrokarbonları Tayini (C10-C40)
Katran ve Petrol Kökenli Yağlar, Hidrokarbonlar Tayini
Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
Amonyak/Amonyak Azotu Tayini
Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
Amonyak/Amonyak Azotu Tayini
Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
Toplam Azot Tayini
Fosfat/Fosfat Fosforu/Orto Fosfat Tayini
Toplam Fosfor Tayini
Sülfür Tayini
Sülfür Tayini
Sülfit Tayini
Sülfit Tayini
Sülfat Tayini
Klorür Tayini
Florür Tayini

Florür Tayini
İyon Seçici Elektrot Metodu
Krom (VI) Tayini
Bor (B) Tayini
Demir (Fe) Tayini
Serbest Siyanür Tayini
Toplam Siyanür Tayini
Fenol Tayini
Fenol, Fenol İndeksi Tayini
Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini
Balıklar İçin Toksisite Tolerans Testi
PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini
(Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Carbazole, Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene)
Fenollerin Tayini
(4-Chloro-3-methylphenol, 2-Chlorophenol, 3-Chlorophenol(m-Chlorophenol),4-Chlorophenol (p-Chlorophenol), 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol,2,4-Dichlorophenol, 2,6-Dichlorophenol,2,4-Dimethylphenol,2,4-Dinitrophenol, 2-Methyl-4,6-dinitrophenol, 2-Methylphenol(o-Cresol),3-Methylphenol (m-Cresol), 4-Methylphenol (p-Cresol), 2-Nitrophenol,4-Nitrophenol, Pentachlorophenol, Phenol, 2,3,4,6-Tetrachlorophenol)
Tuzluluk Tayini
Klorofil-a Tayini
Toplam Klor, Serbest Klor (Aktif Klor), Bakiye Klor Tayini
Silika (SİO₂) Tayini
Yüzer Madde, Görsel Metot
Işık geçirgenliği Tayini

Deniz Suyu – Trix Analizleri

4.01.2007 tarih ve 26413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında su kolonunda her yılın mayıs ve ağustos aylarında Trix indeksi analizlerini; 3 yılda bir ise “Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında yer alan analizler laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda , TC. Çevre Ve Şehircilik bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış uzman ve eğitimli personeli ile Deniz suyu ve Trix analizleri uzman ve sertifikalı personeli ile gerçekleştirilmektedir.

Deniz Suyu ile ilgili Mevzuatlar;

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği,

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (Ek-1 ve Ek-2)

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği,

Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ,

Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ.

Laboratuvarımızda gerçekleşen Deniz suyu Analizleri aşağıda Tabloda Verilmiştir.

Parametreler

Deniz Sularından Numune Alma
Su Kalitesi Numune Alma-
Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması
pH tayini
Bulanıklık Tayini
Tuzluluk Tayini
Sıcaklık Tayini
İletkenlik Tayini
Renk Tayini
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Klorofil-a Tayini
Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
Amonyak/Amonyak Azotu Tayini
Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
Bulanıklık Tayini
Toplam Fosfor Tayini
Çözünmüş Oksijen Tayini
Parçalanabilir Organik Kirleticilerin Tayini
Fenollerin Tayini
Katran ve Petrol Kökenli Yağlar, Hidrokarbonlar,Mineral Yağlar ve Toplam Petrol
Hidrokarbonları Tayini (C10-C40)
Yağ ve Gres Tayini
Seki Diski Derinliği Tayini
Trix İndeksi
Yüzer Madde

İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

Akare Çevre Laboratuarı, İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG) Ölçümleri, TÜRKAK Akreditasyon sertifikası ile ve 20 Ağustos 2013 tarihli resmi gazete yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İSGÜM tarafından yetkilendirilmiş olup İş güvenliği gibi bir çok konuda ölçüm ve analizler yapmaktadır.

Akredite İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG) Ölçümleri
Renk Karşılaştırma Metodu İle Gaz ve Buhar Ölçümleri
İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Ölçümü
Toz İçerisindeki Serbest Silis Ölçümü (İşyeri Ortamı)
Asbest Ölçümleri ve Numune Alma
İşyeri Ortam Havasındaki Ağır Metal Ölçümleri
Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (İşyeri Ortamı)
Havadaki Arsenik Konsantrasyonu (İşyeri Ortamı)
Havadaki Civa Konsantrasyonu (İşyeri Ortamı)
Havasındaki Uçucu Organik Bileşiklerinin ( VOC ) Belirlenmesi
Havadaki Benzen Konsantrasyonu (İşyeri Ortamı)
Havadaki Toluen Konsantrasyonu (İşyeri Ortamı)
Havadaki Ksilen Konsantrasyonu (İşyeri Ortamı)
Havadaki Hekzan Konsantrasyonu (İşyeri Ortamı)
Havadaki Kloroform Konsantrasyonu Ölçümü
İç Ortam Havasındaki İnorganik Bileşiklerinin Belirlenmesi
Havadaki Sülfirik Asit Konsantrasyonu (İşyeri Ortamı)
Havadaki Amonyak Konsantrasyonu (İşyeri Ortamı)
Havadaki Hidrojen Sülfür Konsantrasyonu Ölçümü
Havadaki Hidrojen Florür Konsantrasyonu Ölçümü
Havadaki Hidrojen Klorür Konsantrasyonu Ölçümü
Havadaki Azotoksit Konsantrasyonu Ölçümü
Havadaki Karbonmonoksit Konsantrasyonu Ölçümü
Havadaki Kükürtdioksit konsantrasyonu Ölçümü
Havadaki Nitrikasit Konsantrasyonu Ölçümü
Havadaki Oksijen Konsantrasyonu Ölçümü
Havadaki Ozon Konsantrasyonu Ölçümü
İşyeri Ortam Havasında Gaz Ölçümleri
Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (İşyeri Ortamı)
Havadaki Hidrojen Siyanür Konsantrasyonu Ölçümü
İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümleri
Termal Konfor Ölçümü
Aydınlatma Ölçümü
Ortam Toz Ölçümü ( PM1, PM2.5, PM5, PM10)
Temiz Oda Partikül Sayımı ( 0.3µ, 0.5µ, 5µ)
Ortam Ölçümlerinin Haritalanması ve Raporlanması

Belgeler

Dökümanlar

-Numune Koruma ve Muhafaza Yöntemleri

http://akarecevre.com/wp-content/uploads/2016/06/koruma-yon.pdf

-2018 Yılı Asgari Fiyat Teklifi

http://akarecevre.com/wp-content/uploads/2018/03/asgarifiyat2018.pdf

-Müşteri Memnuniyeti Anketi

http://akarecevre.com/musteri-memnuniyeti-anketi/

 

Referanslar

http://akarecevre.com/referanslar/

 

Dostlarınızla Paylaşın !

Görüşlerinizi Paylaşın

Oy vermek için tıklayın

Resim boyutu 1 Mb.dan küçük olmalıdır. Resimlerinizin boyutunu kaliteden ödün vermeden küçültmek için www.optimizilla.com/tr/ adresini kullanabilirsiniz.